އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެންމެ ބޭނުމީ، އިސްލާމީ ހަމަތައް ހިފަހައްޓައި، ދީނާ ޚިލާފް ނުވާނެ ގޮތަށް ބަސްމަގާ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓައި، ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުން: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އެންމެ ބޭނުމީ، އިސްލާމީ ހަމަތައް ހިފަހައްޓައި، ދީނާ ޚިލާފް ނުވާނެ ގޮތަށް ބަސްމަގާ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓައި، ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުން: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

"މިއަދު މުޅިޤައުމު މިއޮތީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި އެމްޑީޕީގެ އަތްމަތީގައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސް އެދުމަކީ، ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތައް ހިފަހައްޓައި، އިސްލާމް ދީނާއި ޚިލާފް ނުވާނެ ފަދައިން އެންމެ ބޭފުޅުންގެ ބަސްމަގާއި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަވައި، ޤައުމު ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމެވެ. އެއިރުން އުފާވެރިކަން ލިބޭނެއެވެ." ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް