އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވަގުތުގައި ނަމާދުކުރަން އުނދަގޫވާނަމަ ދެ ނަމާދު ޖަމްޢް ކުރެވިދާނެ: ޑރ. އިޔާޟް

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވަގުތުގައި ނަމާދުކުރަން އުނދަގޫވާނަމަ ދެ ނަމާދު ޖަމްޢް ކުރެވިދާނެ: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

"މީހަކަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވަގުތުގައި ކޮންމެ ނަމާދެއް ކުރަން އުނދަގޫވާނަމަ އިސްކޮށްވެސް އަދި ފަސްކޮށްވެސް ޖަމްޢް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ބަލި ނުވިނަމަވެސް ދެ ނަމާދު އެއްކޮށް ކުރެވިދާނެއެވެ، ނަމަވެސް އެއީ ޢާންމުކޮށް ކުރާ ކަމަކަށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ދެ ނަމާދު އެކުގައި ކުރި ނަމަވެސް އެ ނަމާދެއްގައި ކުރަން އޮންނަ ރަކްޢަތުގެ އަދަދަށް ރަކްޢަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ދެ ރަކްޢަތަށް ކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވަނީ ދަތުރުވެރިންނަށެވެ."

ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ބަޔާން ކުރައްވާ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން ނޫނީ ކޮންމެ ނަމާދެއްވެސް އެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތުގައި ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ޢުޒުރެއް މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ ﷲ ތަޢާލާ އެކަން މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. ވީމާ އެފަދަ ސަބަބެއް ނެތި ބަހަނާ ދެއްކުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








އަބްދުއްލަތީފް