އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކިތަންމެ ބުރަ ނަމަވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މިއަދު ކަންކަން ކުރާ މީހަކަށް މާދަމާ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ﷲ ދައްކަވާނެ!: މުފްތީ މެންކް

ކިތަންމެ ބުރަ ނަމަވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މިއަދު ކަންކަން ކުރާ މީހަކަށް މާދަމާ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ﷲ ދައްކަވާނެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

މާދަމާ ކަމެއް ނުކުރެވިދާނެ ކަމަށް މިއަދު ނުވިސްނާށެވެ. މިއަދު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރާށެވެ! މާދަމާގެ ކަންކަމަސް ވިސްނާނީ މާދަމާއެވެ. ވީމާ މާދަމާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވިސްނައި މިއަދު ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތެވެ. 

ނަމަވެސް ގިނަ ބައަކު އަބަދުވެސް އުޅެނީ މާދަމާ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ހީބިހި ނަގައިގެންނެވެ. އެއީ ހަމަ މުޅިން ބޭކާރު ކަމެކެވެ. ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ އެންމެ ފަހު އާޔަތް ކިޔައިލާށެވެ. "ﷲ، އެއްވެސް ނަފްސަކަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ މިންވަރަކަށް މެނުވީ ތަކްލީފެއް ނުޖައްސަވަމެވެ." ނެތް ހެއްޔެވެ؟ މިވަރުން ނުފުދެނީ ހެއްޔެވެ؟ 

މާދަމާ ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަންކަން މިއަދު ރާވައިލުމަކީ މުޅިން ތަފާތު ކަމެކެވެ. އެއީ އެކަމެއް ކުރަން ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެއިގެ މާނައަކީ އެކަމެއް ނުކުރެވިދާނެކަމަށްޓަކައި ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫނެވެ. ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭނީ މިއަދު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުކުރެވިދާނެ ކަމާއިމެދުގައެވެ. 

މިއަދު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު މިއަދު ކުރާ މީހާއަށް މާދަމާ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރެވޭނެ މަގު ﷲ ތަޢާލާ ދައްކަވައިދެއްވަވާނެތެވެ. ބޭނުންވަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ހިތްވަރާއި ޢަޒުމެވެ. މާދަމާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ހުންނަ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ލުއިކޮށްދެއްވަވާނީ ވެސް ހަމަ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. ވީމާ ހުރިހާ ކަމަކަށްވެސް ގުޅުން ބަދަހިކުރަންވީ ﷲ ތާޢާލާ އާއިއެވެ. 

މި ދެއްކި ވާހަކައިގައި އަޅުކަން ކުރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ކަން ބޮޑުވާންވީ މިއަދު ކުރަންޖެހޭ އަޅުކަންތައްތައް ނުކުރެވިދާނެތީއެވެ. މިއަދު ކުރަންޖެހޭ އަޅުކަންތައްތައް ކުރާ މީހާއަށް މާދަމާ ކަންކަން ކުރެވޭނެ މަގު ﷲ ތަޢާލާ ދައްކަވައި ދެއްވަވާނެތެވެ. ކުރަންވީ ހަމައެކަނި ކަމަކީ އެކަމަށް މަައްކަތް ކުރުމާއިއެކު ދުޢާ ކުރުމެވެ.  

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


46%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
46%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް