އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސިހުރު ހައްދުވައި ޝަރީކް ނުކުރޭ! - ޖިންނިންނަށް ޣައިބު ނުއެނގޭނެކަމުގެ ހެކި ސުލައިމާންގެފާނު އަވަހާރަވުމުގެ ވާހަކައިން ލިބޭ!: މުފްތީ މެންކް

ސިހުރު ހައްދުވައި ޝަރީކް ނުކުރޭ! - ޖިންނިންނަށް ޣައިބު ނުއެނގޭނެކަމުގެ ހެކި ސުލައިމާންގެފާނު އަވަހާރަވުމުގެ ވާހަކައިން ލިބޭ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ޖިންނި ޝައިޠާނުންނަށް ޣައިބު އެނގޭކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް ގިނަ ބައަކު ޝިރުކުރުމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގަންނަމުންދާއިރު ޖިންނިންނަށް ޣައިބު ނުއެނގޭ ކަމުގެ ހެކި ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ މީސްތަކުންނަށް ދައްކަވައިފައެވެ. 

ސުލައިމާންގެފާނު އަވަހާރަވި ހާދިސާއަށް ބަލާށެވެ. ސުލައިމާނުގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ﷲ ތަޢާލާ ގެންދެވުމުން އެކަމެއް ޖިންނިންނަކަށް ނުއެނގުނެވެ. ޖިންނިން މަސައްކަތްކުރާތަން ބައްލަވަން ސުލައިމާނުގެފާނު ހުންނެވި ކަމަށް ހީކޮށް ސުލައިމާންގެފާނު ޖިންނިންނާއި ހަވާލު ކުރެއްވެވި މަސައްކަތް ޖިންނިން ދިއައީ ކުރަމުންނެވެ. މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމަން އަވަދި ނެތި ބުރަކަމާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

ސުލައިމާނުގެފާނު އަވަހާރަވިކަން ޖިންނިންނަށް އެނގުނީ ފަނިފަކުސަ ސުލައިމާނުގެފާނުގެ އަސާކޮޅު ކަމުން ގޮސް އެ އަސާކޮޅު ބިނދި ސުލައިމާނުގެފާނު ވެއްޓިވަޑައިގަތުމުންނެވެ. ޖިންނި ޝައިޠާނުންނަށް ޣައިބުއެނގޭނަމަ ނުވަތަ ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއް އެނގޭނަމަ ސުލައިމާނުގެފާނު އަވަހާރަވުމުން އެކަން ނުއެނގުނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ކީރިތި ޤްރްއާނުން އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. 

ވީމާ ސިހުރު ހަދާ މީހުން ގާތަށް ގޮސް އެމީހުންނަށް ޖިންނި ކިޔައިދޭ ވާހަކަތައް އެއީ ތެދުކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާށެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ނޫން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޣައިބެއް ނުއެނގޭނެއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގައި ހިނގާހައި ކަމެއްވެސް ނުއެނގޭނެއެވެ. އެނގޭ ކަމަށް ކޮންމެ މީހަކު ބުނި ނަމަވެސް، ޖިންނި ޝައިޠާނުން ބުނި ނަމަވެސް އެހަދަނީ ކަނޑައެޅިގެން ވަރަށް ބޮޑު ދޮގެކެވެ. ވީމާ އެމަޅީގައި ޖެހި ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝަރީކުކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭށެވެ! 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


26%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް