އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުސްލިމުންނާ ކާފަރުންގެ ތަފާތަކީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތައް އެކުގައި ހޭދަކުރާ ލޯބިވެރިޔާއެވެ!

މުސްލިމުންނާ ކާފަރުންގެ ތަފާތަކީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތައް އެކުގައި ހޭދަކުރާ ލޯބިވެރިޔާއެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

ރަމަޟާންމަހަށްފަހު ތަޤްވާވެރިކަން ކުޑަވާވާހަކަ ގިނަ ބައަކު ދައްކައެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެކަން އެހެން މެދުވެރިވަނީ ރަމަޟާންމަހަށް ފަހު ﷲ ތައާލާ އާއި ގުޅުން ކަނޑައިލާތީއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ރަމަމާން މަހު ރޭއަޅުކަން ކުރިވަރާއި ގާތަކަށްވެސް ނުކުރާތީއެވެ. އަދި ގިނަ ބައަކު ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރަމަޟާން މަހަށްފަހު ރޭ އަޅުކަން ނުކުރާތީއެވެ. 

ﷲ ތަޢާލާ އާއި ގުޅުން ކަނޑައިލުމަށްފަހު ނުވަތަ ގުޅުން ކުޑަކޮށް ހީނަރުކޮށްލުމަށްފަހު ތަޤްވާވެރިކަން ހިފެހެއްޓޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ތަޤްވާވެރިކަން ދިރުވައި އާލާ ކުރެވޭނީ ވެސް ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ 

ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން ރަމަމާން މަހު ކުރިވަރަށް ރޭއަޅުކަން ނުކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ފަތިސްވާން 10 މިނިޓަށްވުމުން ނަމަވެސް ތެދުވެ ދަމުނަމާދުގެ 2 ރަކްޢަތް ނަމަވެސް ކުރާށެވެ! އީމާންކަން ވަރުގަދަވާން ފަށާވަރު ފެނި ތަޖުރިބާ ކުރެވެން ފަށާނެއެވެ.  

އަހަރެމެންގެ އީމާންކަން ކުޑަވަމުންދާ ކަމުގެ ވާހަކަ އެންމެންވެސް ދައްކައެވެ. ނަމަވެސް ކަމުގެ އަސްލު ސަބަބާއިމެދު ވިސްނައިލަނީ ވަރަށް މަދު މީހެކެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި އިތުރަށް ވިސްނައި ފިކުރުކުރަން މިވަނީ ޖެހިފައެވެ. 

އެ ގޮތުން އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުންވެސް ފާހަގަކުރާނީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތައް ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ގޮތެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރާ އެއްކަމަކީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކަކީ ލޯބިވެރިންނާއިއެކު ހޭދަކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށެވެ. ލޯބިވެރިންނާއިއެކު އުފާކޮށް އުފާލިބިގަންނަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން ރޭގަނޑުވުމުން ގިނަ ބައަކު އެމީހުންގެ ލޯބިވެރިންނާއިއެކު މިދަނީ ނައިޓްކަލްބް ތަކަށެވެ. ޕާޓީތަކަށެވެ.  ކެއުންތަކަށާއި ހަފްލާތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ޙަޤީޤީ މުސްލިމުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ތަފާތެވެ. އަދި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތްވެސް ތަފާތެވެ. 

މުސްލިމުން ޢިޝާ ނަމާދުކުރުމަށްފަހު ކައިގެން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކު ޢާއިލާ އާއިއެކު މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު އަވަހަށް ނިދާނީއެވެ. އެހެންމީހުން ދުނިޔަވީ އުފާތަކުގައި މަސްއޫލުވެ ޝައިޠާނާގެ ވަސްވާސްތަކަށް ޣަރަޤުވެފައި ތިބޭ ވަގުތު ހޭލުމަށެވެ. ހޭލައިގެން މުސްލިމުން އެންމެ ލޯބިވާ ﷲ ތައާލާއަށް އަޅުކަންކޮށް ދުޢާކުރުމަށެވެ. 

ނިކަން ވިސްނައިލަބަލާށެވެ. ޞަހާބީންވެސް ރޭ އަޅުކަން ކުރެއްވީ އެކިބޭކަލުން އެކިވަރަށެވެ. ނަމަވެސް ރޭ އަޅުކަމުގެ ވަގުތުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އަޅުކަން ނުކުރައްވާ އެންމެ ޞަހާބީއަކުވެސް ނެތެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ރޭއަޅުކަން ކުރަނީ މަދު މީހެކެވެ. އެހެންކަމަށްވާއިރު ތަްްވާވެރިކަމުގައި ޞަހާބީންނާއި އެއް ސަފެއްގައި ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރެވޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ 

މުސްލިމުންނާއި ކާފަރުންގެ ތަފާތަކީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތައް އެކުގައި ހޭދަކުރާ ލޯބިވެރިޔާއެވެ! މުސްލިމުން ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރާނީ އެމީހުން އެންމެ ލޯބިވާ ﷲ ތަޢާލާ އާއިއެކުގައެވެ. އުފާ ލިބިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރާނީ ﷲ ތައާލާގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ. އާޚިރަތް ދުވަހު ނަރަކައިން ސަލާމަތްވުމުންނެވެ. ޙަޤީޤީ އުފަލަކީ އެއީ ނޫންހެއްޔެވެ؟ 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް