އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދުފަހަނައަޅާއިދާތީ ޑރ. ޝަހީމް ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދުފަހަނައަޅާއިދާތީ ޑރ. ޝަހީމް ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

ކަޝްމީރުގެ މިއަދުގެ ޙާލަތާއިމެދު އިސްލާމީ ދުނިޔެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކަންޓްރީޒް (އޯއައިސީ)ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. ޝަހީމް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ކަޝްމީރުގެ މަގެއް މައްޗަށް 10 ވަރަކަށް މީހުން ނުކުތް ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ބައަށް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ ވީޑިއޯތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަނީ ޢާންމުވަމުންނެވެ. ބޭރުގައި ޕްލާސްޓިކް ލީ ދަގަނޑުވަޒަންތައް ޖަހައި ރައްޔިތުންނަށް ގެންދަނީ އަނިޔާކުރަމުންކަން ދުނިޔޭގެ ނިޔުސް އެޖެންސީތަކުން ގެންދަނީ ހާމަކުރަމުންނެވެ.

ޑޜ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައަށް ޞުލކްޙަވެރި ޙައްލެއް ގެނައުމަށް އިންޑިއާއިން ޙިކުމަތްތެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ސަރަހައްދުގަ ޞުލްޙަ ޤާއިމުކުރަން އިންޑިއާއިން ކުރާ މަސައްކަތް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ޑރ. ޝްހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް