އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮންމެ ލަސްވުމެއްގެ ފަހަތުގަވަނީ އިތުރު ކާމިޔާބީކަން ޔަޤީންކުރާ މީހާ މާޔޫސްވާކަށް ނުޖެހޭނެ!: މުފްތީ މެންކް

ކޮންމެ ލަސްވުމެއްގެ ފަހަތުގަވަނީ އިތުރު ކާމިޔާބީކަން ޔަޤީންކުރާ މީހާ މާޔޫސްވާކަށް ނުޖެހޭނެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

ކަމަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ވީހައި އަވަހަކަށް ޙާޞިލުވުމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ. އެކަމަށް އެދޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެދޭ ބޭނުން ޙާޞިލު ނުވެ ލަސްވާ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅަކީ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވާ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. 

ޤަބޫލުކުރާށެވެ! ކޮންމެ ލަސްވުމެއްގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އިތުރު ކާމިޔާބީއެވެ. ހެޔޮ ގޮތްތަކެވެ. ހެޔޮ ގޮތެއް މިންވަރު ކުރައްވަވަން މެނުވީ އިޚްލާޞްތެރި މުސްލިމުންގެ ދުޢާ ﷲ ތަޢާލާ ލަހެއް ނުކުރައްވަވާނެތެވެ. 

އަހަރެމެންގެ ބޭނުންތައް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ވެސް ﷲ ތަޢާލާއެވެ. އެކަމެއް ފުއްދަވައި ދެއްވެވުން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުވެސް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. އެކަމަށް ﷲ ތަޢާލާއަށް އިތުބާރުކުރާ މީހާ މާޔޫސްވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް