އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ތިމާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މައިންބަފައިންނަށްޓަކައިވެސް ހެޔޮ ދުޢާކުރަން ޖެހޭ ސަބަބު!

ތިމާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މައިންބަފައިންނަށްޓަކައިވެސް ހެޔޮ ދުޢާކުރަން ޖެހޭ ސަބަބު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

މައިން ބަފައިންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ ސުވަރުގެ ދެވެން އޮތް ވަރަށް ފަސޭހަ މަގެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އެމީހުންގެ މުސްކުޅި އުމުރުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން މައިންބަފައިންގެ މުސްކުޅި އުމުރުގައި އެމީހުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެނީ މަދު މީހަކަށެވެ. ލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައަކަށް މައިންބަފައިންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެނީ ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކުއެވެ.

ވީމާ ވީހައި ގިނައިން މައިންބަފައިންނަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކުރާށެވެ! ތިމާއަށްޓަކައި ދުޢާކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މައިންބަފައިންނަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކުރާށެވެ. ކޮންމެ ނަމާދެއްގައިވެސް އަދި ނަމާދު ފަހުންވެސް މއަިންބަފައިންނަސްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކުރާށެވެ.

ސުވަރުގެ ވަދެވިފައި ތިއްބާވެސް ސުވަރުގޭގައި މީހުންގެ ދަރަޖަ އުފުލި މަތިވެރިވެގެންދެއެވެ. އެހިނދު އެމީހުން ކުރި ކަމަކާއި ނުލައި އެމީހުންގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވެގެން ދިއަ ގޮތާއިމެދު ސުވާލުކުރާނެއެވެ. ޖަވާބުގައި ބުނެވޭނެތެވެ. "އެއީ ތިއަބައިމީހުންގެ ދަރިންކުރި ހެޔޮ ދުޢާއިންނެވެ."

ދަރިން ދެއްވެވުން އެދި މައިން ބަފައިން ދުޢާކުރެއެވެ. ބަލިވެ އިނުމުން ދަރިންނަށްޓަކައި ދުޢާކުރެއެވެ. މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ މުޅި އުމުރުގައިވެސް ދަރިންނަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރެއެވެ. ވީމާ އަހަރެމެންގެ މުޅި އުމުރުގައި ދުޢާކުރި ނަމަވެސް އަހަރެމެންގެ މައިންބަފައިން އަހަރެމެންނަށްޓަކައި ދުއާކުރި ވަރަށް ދުޢާ ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް