އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފިނި މުސުމުގަ ލާނެ ހެދުން އީރާނުގެ މަގުތަކުގަ ހިލޭ ބަހަނީ!

ފިނި މުސުމުގަ ލާނެ ހެދުން އީރާނުގެ މަގުތަކުގަ ހިލޭ ބަހަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 33 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ފިނިމޫސުމުގައި ލާނެ ހެދުން ގަތުމަކީ އެންމެންނަށް ކުރަން އެހައި ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ގަނެވޭނެ ތަނަވަސްކަން ނެތް އެތައް ބައިވަރު ބައަކު އުޅެއެވެ. 

އެހެންކަމުން އީރާނުގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ހެދުންތައް ހުންނަނީ އަޅުވައިފައެވެ. ހެދުމެއް ބޭނުން ނަމަ އެމީހަކަށް ހެޔޮވަރު ހެދުމެއް ހިފައިގެން ދާންވީއެވެ. 

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯގައިވާ ފަދަ ފާރުތަކަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ހިތްހެޔޮކަމުގެ  ނުވތަ އެހީތެރިކަމުގެ ފާރުތަކެވެ. ކޮންމެ ޤައުމަކަށްވެސް މިފަދަ ފާރުތައް ބޭނުންވެއެވެ. 

އެހެން މީހަކަށް އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާނަމަ އެއީ މަތިވެރި ނިޢްމަތެކެވެ. ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ގޮތުން ޞަދަޤާތްކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! ނިޢްމަތްތައް ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އިން ޝާ ﷲ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު