އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސްޓެލްކޯއިން މުވައްޒިފުންނަށް ކުޑައަގެއްގައި، އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ސޯލާ ޕެނެލް ހަރުކޮށްދެނީ! ޢާންމުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ!

ސްޓެލްކޯއިން މުވައްޒިފުންނަށް ކުޑައަގެއްގައި، އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ސޯލާ ޕެނެލް ހަރުކޮށްދެނީ! ޢާންމުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

"ސްޓެލްކޯ ގްރީންލައިފް އިނިޝިއޭޓިވް"ގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު، ސޯލާ ޕެނަލް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފައިވަނީ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ކުޑަ އަގެއްގައި ލިބޭ އެޕެނަލްތައް ހަރު ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ކަމަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންނާއި އެއް އަގެއްގައި އާންމުންނަށްވެސް ސޯލާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ހުޅުވާލެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެ ކުންފުނީގެ މިސްރާބު އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފަހިކޮށްދިން ފުރުޞަތެއް ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
66%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް