އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހިތްދަތިކަމުން ސަލާމަތްވާނީ ކަންބޮޑުވުމާ ހިތްދަތިކަން އިތުރުކުރުވަން ދައްކާވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދިނުމުންނެވެ!

ހިތްދަތިކަމުން ސަލާމަތްވާނީ ކަންބޮޑުވުމާ ހިތްދަތިކަން އިތުރުކުރުވަން ދައްކާވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދިނުމުންނެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ދަތި އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިކުރުވައި ހިތްދަތިކަން ދޭން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އަބަދުވެސް އުޅޭނެއެވެ. ކަމެއް ކުރިމަތިވުމުން އެއީ ބޮޑު މުޞީބާތެއް ކަމަށް ވިސްނައިދީ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުކުރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ބައަކުވެސް އުޅޭނެއެވެ.

އެފަދަ މީހުން އަބަދުވެސް ބަލާނީ ތިބާގެ ކިބައި ހުންނަ އުނިސިފަތަކަށެވެ! ފާޑުކިޔައި ކަންބޮޑުވުން އުފައްދާނީ އެފަދަ ކަންކަމަށެވެ! ތިބާގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އެއްވެސް ރަނގަޅު ސިފައެއް ނުވަތަ ތިބާއަށް ރަނގަޅަށް ކުރެވޭ ކަންކަން ފާހަގަވެސް ނުކުރާނެއެވެ! އަދި ތިބާއަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ކަންބޮޑުވުން އިތުރުކުރުވާއިރު ތިބާއަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވާފައިވާ ނިޢްމަތްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ހިތްވަރެއްވެސް ނުދޭނެއެވެ.

އެފަދަ މީހުން އެ މަސައްކަތްކުރަނީ ތިބާއަށް ހިތްދަތިކަން އިތުރުކުރުވާށެވެ! މާޔޫސްކަން އިތުރުކުރުވާށެވެ! އެބައިމީހުން އެ ނަގައިލަނީ ތިބާގެ އަގުހުރި ވަގުތުތަކެވެ. އެމީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ވަގުތުތައް ބޭކާރުކޮށް ނަގައިނުލާށެވެ!

އެފަދަ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާށެވެ! ތިބާ ﷲ ތަޢާލާ އާއި އިތުރަށް ގާތް ކުރުވާފަދަ ބަހެއް ބުނެފިނަމަ އެބަހެއް ބަލައިގަންނާށެވެ! އިތުރުވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދޭށެވެ! ކޮންމެހެން ޖަދަލުކޮށް ޒުވާބު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ކަންބޮޑުނުވެ އަޅާ ނުލައި ހުރުމުން އޭނާއަށް ފިލާވަޅެއް ލިބޭނެއެވެ! އެފިލާވަޅު ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާށެވެ!

--އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


42%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް