އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދުޢާ އިޖާބަ ކުރެއްވެވުން ލަސްވަނީއެއް ނޫނެވެ! ހިތް އެދޭ ސްޕީޑް އަވަސްވަނީއެވެ!

ދުޢާ އިޖާބަ ކުރެއްވެވުން ލަސްވަނީއެއް ނޫނެވެ! ހިތް އެދޭ ސްޕީޑް އަވަސްވަނީއެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

މިހާރަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ އެންމެ ބޮޑު  އެއް ކަންބޮޑުވުމަކަށްވެފައި އޮންނަނީ އެމީހަކު ކުރާ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރެއްވެވުން ލަސްވުމެވެ. މިހެން މިކަން މެދުވެރިވަމުން މިދަނީ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރެއްވެވުން މިހާރު އިތުރަށް ލަސްވާތީއެއް ނޫނެވެ. ޖެހިގެން މިއުޅޭ ކަމަކީ މިސްތަކުންގެ ހިތުގެ ސްޕީޑް އަވަސްވުމެވެ. ގޫގްލް ސްޕީޑްގައި ހުރިހާ ކަންކަން ބޭނުންވުމެވެ. 

ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައިވެސް އެދޭ ކަންކަން ﷲ ތަޢާލާ ހިންމަވައި ދެއްވަވަތެވެ! ބައެއް ކަންކަން ވަގުތުންނެވެ. އަނެއްބައި ކަންކަން ތަންކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. އަނެއްބައި ކަންކަން އެއަށްވުރެވެސް ފަހުންނެވެ. އަދި ކުރާ ދުޢާގެ ތެރެއިން ބައެއް ދުޢާ އާޚިރަތް ދުވަހުވެސް އިޖާބަކޮށްދެއްވަވާނެތެވެ! 

ވީމާ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރެއްވެވުން ލަސްވެގެން ކަންބޮޑުވެ މާޔޫސްވުމެއް ނެތެވެ! ﷲ ތަޢާލާއީ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން ކުރާ ކޮންމެ ދުޢާއެއް ވެސް އައްސަވައި ވޮޑިގެންވާ އިލާހްއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ! މީސްތަކުން ހިތަށް އަރުވާ ކަންކަންވެސް ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހްއެވެ. 

މީސްތަކުން އެދޭ ކަންކަން ހަނދާން ނެތުމާއި ފަރުވާ ކުޑަކުރުމަކީ އިންސާނުން ކުރާ ކަންކަމެވެ. މީސްތަކުން އެދޭ ކަންކަން އެމީހަކަށް އެކަމުން އެންމެ ފައިދާ ކުރާނެ ވަގުތުގައި ﷲ ތަޢާލާ އެމީހަކަށް ހިނންމަވައި ދެއްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ އަބަދުވެސް ބުނަމުން އަންނަ ފަދައިން މީސްތަކުންނަށް އެކަން ނުއެނގެނީއެވެ. އެމީހަކަށް އެކަމެއް ޙާޞިލުވުން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. 

މިކަމުގެ މިސާލު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފެނިގެންދާނެ އެއް ކަމަކީ ކައިވެންޏެވެ! މިހައިތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކަށް ބަލައިފިނަމަ އެންމެ އުފާވެރި ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ލިބިފައިވަނީ އެމީހާ ފުރަތަމަ ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވި މީހާ އާއި ކައިވެނި ކުރެވުމުން ކަމަށް ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. އަލަތު ކައިވެނި އުފާވެރިކަން މަތީގައި ދެމެހެއްޓިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. ވަރިވާން ނުޖެހުމާއި އުފާވެރިކަމާއިއެކު ޙަޔާތް ވޭތިކުރަން ލިބުމަކީ ވަރަށް ތަފާތު ދެ ކަމެކެވެ. 

ވީމާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ތިމާ އެދޭ ގޮތަށް، އެދޭ ވަގުތު ކަންކަން ވެގެން ނުދިއުމަކީ ތިމާގެ ދުޢާ ޢިޖާބަ ނުކުރެއްވެވުން ކަމަށް ނުދެކޭށެވެ! އެފަދަ ޙާލަތުގައި ލަސްވަނީ ތިމާއަށް އެކަމުގައި އޮތް ފައިދާ ބޮޑުވުމުންކަން ޔަޤީންކުރާށެވެ! ﷲ ތަޢާލާއަށް ވަކީލުކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! ވަކީލުކުރުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން އިތުރުވެގެންދާ ކަމެކެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން  

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް