އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މީހެއްގެ ހައްޤަކަށް އަރައިގަނެވިފައި ވާނަމަ މާފު ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް!: ޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް

ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މީހެއްގެ ހައްޤަކަށް އަރައިގަނެވިފައި ވާނަމަ މާފު ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް!: ޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް ފެށެން ދާދި ގާތްވެފައިވާއިރު، އެއްވެސް މީހެއްގެ ހައްޤަކަށް އަރައިގަނެވިފައިވާ ނަމަ އެމީހެއްގެ ކިބައިން މާފު ހޯދުމަކީ ވަރަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.  

އެގޮތުން އެމީހަކާއި ބައްދަލުކޮށް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށް މުޢާމަލާތުކޮށްގެން ނުވަތަ މެސެޖުކޮށްގެން ނަމަވެސް އަނެކާގެ ކިބައިން މާފު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާށެވެ!

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް  

ޓްވީޓުގައިވާ ވީޑިއޯ އަޑުއައްސަވައިލައްވާށެވެ!

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް