އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނަރަކައަށް މީހާ ވައްދަވާނީވެސް ގަދައަށް ހުޅުހިފައި އަނދާނެ ކަތުރާނުގެ ފޭރާމުގަ! ބޮލަށް ކެކިކެކި ހުންނަ ހޫނުފެން އޮއްސޭ ޙާލުގަ!

ނަރަކައަށް މީހާ ވައްދަވާނީވެސް ގަދައަށް ހުޅުހިފައި އަނދާނެ ކަތުރާނުގެ ފޭރާމުގަ! ބޮލަށް ކެކިކެކި ހުންނަ ހޫނުފެން އޮއްސޭ ޙާލުގަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

 "ނަރަކައިގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކަ އަދި ނަރަކައިގެ ތެރޭގައި ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންނަށް ދެވޭނެ އަޛާބުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރުޢާންގައްޔާއި އަދި ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސުންނަތުގައި ވަރަށް ގިނައިން އައިސްފައިވޭ. 

އޭގެ ތެރެއިން އެއްއާޔަތެއްގައި ﷲ ވަހީކުރައްވަވަނީ "އެދުވަހުން، އެބަހީ ޤިޔާމަތްދުވަހުން ކުށްވެރިން އެކުއެކީގައި ކަސްތޮޅު އެޅިފައިވާތަން ކަލޭގެފާނު ދެކިވަޑައިގަންނަވާނެއޭ. އެއުރެންގެ ފޭރާންވާނީ ކަތުރާނުންނޭ. އަދި އަލިފާން އެއުރެންގެ މޫނުމަތިން، އެއުރެންގެ މޫނު މަތީގައި އަލިފާނުގެ އަސަރުތައް ފެންނަން ހުންނާނެއޭ."

އަދި އެހެން އާޔަތެއްގައި ﷲ ވަހީކުރައްވަނީ "ދެންފަހެ ކާފަރުވި މީހުން އަލިފާނުން ހެދުމެއް އެބައިމީހުންނަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭނެއޭ. އެބައިމީހުންގެ ބޯތަކުގެ މަތިން ކެކިކެކި ހުންނަ ހޫނުފެން އޮއްސާލެވޭނެއޭ." ކޮންފަދަ ނުރައްކާތެރިކަމެއްތޯ؟  

"-- ފަހެ، ކާފިރްވި  މީހުންނަށް އަލިފާނުގެ ފޭރާންތަކެއް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (އަދި) އެއުރެންގެ ބޯތަކުގެ މައްޗަށް ކެކިކެކިހުރި ހޫނުފެން އޮއްސަވާހުށްޓެވެ." (އަލްޙައްޖު: 19)

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


41%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
8%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް