އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ގުއަންޓަނަމޯބޭ ޖަލުގެ ގާޑުން އިސްލާމްވުން ނުހުއްޓުވުނުކަން - އިސްލާމް ދީން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމުގެ ހެކި!

ގުއަންޓަނަމޯބޭ ޖަލުގެ ގާޑުން އިސްލާމްވުން ނުހުއްޓުވުނުކަން - އިސްލާމް ދީން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމުގެ ހެކި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

އެމެރިކާއިން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވާހަކަތައް ދެއްކި ނަމަވެސް ގުއަންޓަނަމޯބޭ ޖަލުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ އިސްލާމް ދީން ކުރިއަރުވަން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅުންކަން އެނގިގެންދެއެވެ. އެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށް އަނިޔާކޮށް އަދި މެރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޓެރަރިޒަމާއި އެއްވެސް ވަރަކަށް ގުޅުން ނެތް މުސްލިމުން ހިމެނޭތީއެވެ. 

ޖަލުގެ ގާޑުންތެރެއިން އިސްލާމްވި ހޯލްޑްބްރޫކްސް ބުނާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މިނިވަންކަމެއް ލިބުމުން އަޅުކަން ނުކޮށް މީހުން އުޅެމުން ގެންދާއިއރު ޖަލުގެ ގޮޅިތަކުގައި ބަންދުވެފައި ތިބެގެން މުސްލިމުން ހިނިތުންވާ މަންޒަރާއި ނަމާދުކުރާ މަންޒަރު ފެނުމުން އޭނާއަށް ޙައިރާންކަން ލިބެއެވެ. 

އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ އުނގެނެން އެންމެ ފަސޭހަ ފޮތެވެ! އެފޮތުގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ އިންސާނުން ދިރިއުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެވެ! އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެވެ!

އޭނާ އިސްލާމްވުމަށްފަހު، ކައިވެނި ރޫޅުމުން ކުރިމަތިވި މައްސަލަތަކުގައި އިސްލާމް ދީނުން ބޭރުވެސްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތް އޭނާއަށް ކަމުދިއަ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. އެނބުރި ވަނީ އިސްލާމް ދީނަށް އައިސްފައެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީނަކީ އެންމެ މަތިވެރި ދީންކަން ބަޔާންކޮށް ގެންދަނީ އިސްލާމް ދީން މަތިވެރިކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުން އެނގިގެން މިދަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ނޫރު ފަނޑު ނުކުރެވޭނެ ކަމާއި އިސްލާމް ދީން ދާނީ ކުރިއަރަމުން ކަމެވެ. މީސްތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ވަނުން ވެސް ދާނީ އިތުރުވަމުން ކަމެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


26%
ވ.ރަނގަޅު
30%
ރަނގަޅު
11%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް