އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިސްލާމް ދީން ފުހެލުމުގެ މަސައްކަތް ރޮކެޓް ސްޕީޑްގަ ހުރިއިރު އިސްލާމް މިނިސްޓްރީ ދެވަނަ ގިއަރުގަ ދުއްވައިގެން މިކަން ވާނެތަ؟

އިސްލާމް ދީން ފުހެލުމުގެ މަސައްކަތް ރޮކެޓް ސްޕީޑްގަ ހުރިއިރު އިސްލާމް މިނިސްޓްރީ ދެވަނަ ގިއަރުގަ ދުއްވައިގެން މިކަން ވާނެތަ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

މިއަހަރު ފެށިގެން އައި ގޮތަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށްވެފައި އޮތީ ރަމަޟާން މަހަށް މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި އިމާމްވެ ތަރާވީޙް ނަމާދާއި ދަމުނަމާދުކުރާނެ ހާފިޡުން ރާއްޖެ ގެންނަން ހޭދަކުރާ މައއްސަލައެވެ.

މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވަން ވަޤްފް ފަންޑަށް އަހަރަކު 6 މިލިއަނެއްހައި ރުފިޔާ ދަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއި ނުބެހި ލިބެމުންނެވެ. ޙާފިޡުން ގެންނަން ޚަރަދުކުރަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ގެންނަ ޙާފިޡުން ގެންނާނެ ފައިސާ ޒަކާތު ފަންޑުގައި އަބަދުވެސް ހުރެއެވެ. ވީމާ އެކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަނުކޮށް ކުރެވޭނެ މަގުތައް އޮތީ ފެންނާށެވެ!

ކޮންމެއަކަސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޢާންމުވުމުގެ ސަބަބުން މިއަހަރު މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވަން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރާނެ ފުރުޞަތު ނުލިބުމުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަން ޖެހުމުން ހާފިޡުން ގެންނަން ވެސް ޚަރަދުކުރާކަށް ނުޖެހުނެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުވެސް ފނިގެން މިދިއައީ މުޅި ޤައުމުގެ އިޤްޠިޞޯދު އެންމެ ބޮޑަށް އިނދަޖެހި ސަލާން ޖަހަން ޖެހުނު އަހަރުގެ ގޮތުގައެވެ.

މާތް ﷲ ދެއްވެވި މެސެޖް ވަރަށް ށާފެވެ! "އިޤްޠިޞާދު ވެސް އެހެން ކަންކަން ވެސް ކުރިއަރާނީ ތިމަން ﷲ ކުރިއެރުން ދެއްވެވުމުންނެވެ. ތަނަވަސްކަން ދެއްވެވުމާއި ނިކަމެތި ކުރެއްވެވުމުގެ ބާރު ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ތިމަން ﷲ އަށެވެ!"

އަންނަ މަހު 15 ގައި ރާއްޖޭގެ ދޮރާށިތައް ހުޅުވައިލި ނަމަވެސް ކުރިއެރުން ލިބޭނީ ހަމައެކަނި މާތް ﷲ ދެއްވެވުމުންނެވެ. މިއީ ޔަޤީންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ކުރިއެރުން ހޯދަން ފުރަތަމަ ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ﷲ ގެ ދީން މަތިވެރިކުރުމެވެ. އެކަމުގައި މިފެންނަނީ ފަހަތުފައަށް ބުރަވަމުން އަންނަ ތަނެވެ. ﷲ ގެ ދީން މަތިވެރިކުރަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭއިރު މިފެންނަނީ މުރުތައްދުވެ ﷲ ގެ ދީނާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވެސް ފަސްޖެހެމުން އަންނަ ތަނެވެ.

ފެނިގެން މިދިއައީ އެމްޑީއެންގެ ޝައިޠޯނީ ވަސްވާސްތަކާއި ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނި ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓް ނުނެރެ އުޅެނިކޮށް އިތުރު ބައަކު އިތުރު ޝައިޠޯނީ ރިޕޯޓެއް ނެރުނު ތަނެވެ.

މިކަމުން އެނގިގެން މިދިއައީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ހުރީ ފިނިހަކު ސްޕީޑްގައި ކަމާއި ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފުހެލަން މަސައްކަތްކުރާ ﷲ ގެ ޢަދާވާތްތެރިންގެ މަސައްކަތް ހުރީ ރޮކެޓް ސްޕީޑްގައި ކަމެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ޙިމާޔްތްކުރަން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ! ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. މިކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތައް ނުގެނެވި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ކަމާއިމެދު ސުވާލުތައް އުފެދިފައިވާތީއެވެ.

އުތެމަ ކިޔާ ބައަކު ނެރެގެން އުޅޭ ޝައިޠޯނީ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިހައިތަނަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް އޮޅުން ފިލުވަން ކުރިމަސައްކަތުގައި ފޯނަށް ޖަވާބު ނުލިބޭތީ އެކަން ވަނީ އޮޅުން ނުފިލައިފައެވެ. މިސްޓްރީން ކުރާ ކަންކަން ހާމަކުރަމުން ގެންދާ އެމިނިސްޓްރީގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުންވެސް އެފަދަ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

އެމްޑީއެން އިން ޝައިޠޯނީ ވަސްވާސްތައް ނެރުމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. މައްސަލަ ފުލުހުންނަށްވެސް ހުށަހެޅީ އެމިނިސްޓްރީންނެވެ. ނަމަވެސް އުތެމަ މައްސަލައިގައި މިހައި ދުވަސްވާއިރުވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް ބަހެއް އަދި މިއަދުނޫހަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
44%
އޯކޭ
22%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް