އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހިތް އެދޭ ލޯބި ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ތިބާގެ ހިތް ތިބާ ދެކެ ލޯބިވާ މީހަކަށްވާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް

ހިތް އެދޭ ލޯބި ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ތިބާގެ ހިތް ތިބާ ދެކެ ލޯބިވާ މީހަކަށްވާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

އެންމެންވެސް މިއުޅެނީ ލޯބިވެރިއަކު ނުލިބިގެންނެވެ. ލިބުނު މީހާވެސް ލޯބިނުވާތީއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިޞްބަތުން ބެލި ނަމަވެސް އެކަމަކާއިމެދު އެންމެ ގިނަ ބައަކު ހިތާމަކުރާ ކަމަށްވާނީ ލޯބި ނުލިބުމެވެ! 

ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ މުޅި ޢުމުރު ހޭދަކޮށްލަނީ ބޭނުންވާ ލޯބި ނުލިބިގެން އެކަމުގެ ހިތާމައިގައެވެ. އަނެއް ބައަކު ޢުމުރުގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަކުރަނީ ބޭނުންވާ ލޯބި ނުލިބިގެން އެކަމުގެ ހިތާމައިގައެވެ. ބޭނުންވާ ލޯބި ލިބިގެން ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މީހުންގެ ނިޞްބަތް އެންމެ އިންސައްތައެއް ހަމަވާނެބާވައެވެ! 

އަހުރެން މިއަދެނީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތިމާގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގައިވާ ހިތް ތިމާ ދެކެ ލޯބިވޭތޯ ބަލައިލުމަށެވެ! އެކަމަށް ހަދަން ޖެހޭ ޓެސްޓް ވަރަށް ފަސޭހައެވެ! 

ފުރަތަމަ ކަމަކީ ތިމާގެ ހަށިގަނޑަކީ ވެސް އަދި އެހަށިގަނޑުގައިވާ ހިތަކީވެސް ތިމާގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމެވެ. އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ އަމިއްލަފުޅު މިލްކެއް ކަމެވެ. ދެން ބަލައިލަންވީ ތިމާގެ ހަސިގަނޑުގައިވާ ގުނަވަންތަކުން ކުރެވެނީ އެ ގުނަވަންތަކުގެ މިލްކްވެރި ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ޢަމަލުތައްތޯއެވެ؟ އެގުނަވަންތަކުން ކުރުމަށް ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާފައިވާ ކަންކަން ކުރަމުތޯއެވެ؟ 

ކުރެވޭނަމަ ހިތް ތިބާ ދެކެ ލޯބިވާނެއެވެ! ނުކުރެވޭނަމަ އެ ހިތް ތިބާ ދެކެ އެއްވެސް ލޯތްބެއް ނުވާނެއެވެ! މިއީ ހަމަ ސައްތައިން ސައްތަ ޔަޤީން ކަމެކެވެ. 

ވީމާ އެހެން މީހުންގެ ކިބައިން ތިމާގެ ހިތް ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ލޯބި ހޯދަން އެދޭމީހާ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެހިތުގެ މިލްކްވެރި ﷲ ތަޢާލާގެ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން ހޯދާށެވެ! އެއިރުން ތިބާ ތިއަ އެދޭ ހުރިހާ ލޯތްބެއްވެސް ތިބާއަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް