އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ - ދިހަ އަހަރުގެ ޙާފިޡާ ބަރާޢާއަށް ކެންސަރުޖެހުމާ މަންމައާ ބައްޕަ ނިޔާވި ގޮތުގެ ވާހަކައަށްވުރެ އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއް އިވިފައިވާނެބާ!

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ - ދިހަ އަހަރުގެ ޙާފިޡާ ބަރާޢާއަށް ކެންސަރުޖެހުމާ މަންމައާ ބައްޕަ ނިޔާވި ގޮތުގެ ވާހަކައަށްވުރެ އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއް އިވިފައިވާނެބާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގެ ތުއްތު ބަރާޢާ ނިޞްބަތްވަނީ މިޞުރަށެވެ! މަންމައާއި ބައްޕައަކީވެސް ޑޮކްޓަރުންނެވެ. ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅު މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ އުންމީދުގައި ދިރިއުޅުން ސައުދިޢަރަބިޔާއަށް ބަދަލުކުރިއެވެ.  

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މަންމަގެ ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން އެނގުނީ މަންމައަށް ކެންސަރުޖެހިފައިވާ ކަމެވެ. މަންމަ ގަސްދުކުރީ ބަލި ނުބުނި ނަމަވެސް ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ވިސްނައިދޭށެވެ! އެހެންވެ މަންމަ ބުންޏެވެ. "ދަރިފުޅާއެވެ. ދަރިފުޅަށް މަންމަ ގެއްލިވެސްދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދެރަ ނުވާށެވެ! އެއީ ވަރަށް އަވަހަށް މަންމަ ސުވަރުގެ ގެންދަވައިފާނެތީއެވެ. ދަރިފުޅުކުރަންވީ ކަމަކީ ކީރިތި ޤުރްޢާން ހިތުދަސްކުރުމެވެ. އެއިރުން ﷲ ތަޢާލާގެ ވާގިފުޅާއިއެކު އަހަރެމެންނަށް ސުވަރުގެއިން ބައްދަލުކުރެވޭނެއެވެ!" 

ބަރާޢާއަށް މަންމަ އެދެއްކި ވާހަކައިގެ މާނަ އެކުގައި ނުވިސްނުނު ނަމަވެސް މަންމަ ބުނި ބަސް ޤަބޫލުކޮށްގެން ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރަން ފެށިއެވެ. އެއިގެ ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން މަންމަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރިއެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސްކޫލް ނިމިގެން ބައްޕައާއިއެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް އިތުރަށް ދަސްވާބައި މަންމައަށް ކިޔައިދިނެވެ.  

ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން މަންމަގެ ޙާލު ބޮޑުވެގެން ހޮސްޕިޓަލުން ގުޅުމުން ބައްޕަ އަވަހަށް ސްކޫލަށްގޮސް ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ކާރު ޕާކުކޮށްފައި މަގުހުރަސްކުރަން އުޅެނިކޮށް ބާރު ސްޕީޑުގައި އައި ކާރަކުން ޖެހި ބައްޕަ މަރުވީ ބަރަޢާ ކުރިމަތީގައެވެ. އަދި އެދުވަހަކީ މަންމަ ދުނިޔެ ދޫކުރި ދުވަހެވެ.  

ބަރަޢާ އެކަނިވުމުން މިޞުރުގައި ތިބި ތިމާގެ މީހުން ބަރަޢާ މިޞުރަށް ގެންދިއައެވެ. މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ބަރަޢާގެ ބަނޑެއްގައި ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބުނީ ހަމަ މަންމަ ފަދައިން ކެންސަރު ޖެހިފައި ކަމަށެވެ. ބަރަޢާ އަށް ކެންސަރު ޖެހުނުކަން އެނގުމުން ސައުދިޢަރަބިޔާއިން ބަރަޢާ އެ ޤައުމަށް ގެންގޮސް ހިލޭ ބޭސްކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވީ މާރަނގަޅު ފަރުވާ ލިބޭނެކަމަށް ބަލައި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ގެންދިއުމަށެވެ.  

ގެންދިއަތާ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ބަރަޢާގެ އެތެރެހަށީގެ ގުނަވަންތަކަށް ކެންސަރު ފެތުރި ވަނީ ކޯމާއަކަށް ގޮސްފައެވެ. ޚަބަރުގައި އެވާ ޔޫޓިޔުބުގައި އެވަނީ ބަރަޢާ ކޯމާއަކަށް ދިއުމުގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޓީވީ ޗެނެލަކުން ބަރަޢާގެ އަޑުން ރެކޯޑްކުރި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމެވެ! 

ޢުމުރުން 10 އަހަރުގެ ޙާފިޡާ، ބަރަޢާގެ ރަން އަޑުން ކިޔެވުމުގެ އަޑު އައްސަވައިލައްވާށެވެ! މާތް ﷲ ބަރަޢާ އަށާއި އޭނާގެ މަންމަޢާއި ބައްޕަގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢްމަތް މިންވަރުކުރައްވަވާށި! އޭނާގެ މަންމަގެ އެދުން ޤިޔާމަތް ދުވަހު ޙާޞިލުކޮށްދެއްވަވާށި! އާމީން!  

ގުޅުންހުރި އޯޑިއޯ(ޔޫޓިޔުބް):

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


34%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
34%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް