އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަޢުރަ ނިވާކުރައްވާ! ތިޖޫރީގަ ހުއްޓާވެސް ވައްކަން ކުރާތީ އެކަކުވެސް ރައްކާކުރުން ހުއްޓައެއް ނުލާ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އަޢުރަ ނިވާކުރައްވާ! ތިޖޫރީގަ ހުއްޓާވެސް ވައްކަން ކުރާތީ އެކަކުވެސް ރައްކާކުރުން ހުއްޓައެއް ނުލާ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

"ފައިސަ އާއި ގަހަނާ ފަދަތަކެތި ތިޖޫރީގައި ހުއްޓައިވެސް ވަގަށް ނަގައެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު އެފަދަ ތަކެތި ތިޖޫރީގައި ރައްކައު ނުކޮށް އެންމެންނަށް ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ނުބަހައްޓައެވެ. ވީހައި ބޮޑަކަށް ރައްކައުތެރިކުރެއެވެ. ތިޖޫރީގައި ހުރިނަމަވެސް ވަގަށް ނަގާތީ އެކަކުވެސް ރައްކާކުރުން ހުއްޓައެއް ނުލައެވެ."

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އިސްލާމް ދީނުގައި ނިވާވާން ޖެހޭ މިންވަރަށް އަންހެނުން ނިވާވިނަމަވެސް އެކަނބަލުންނަށް ގޯނާކުރާ ބައަކު ގޯނާކުރާކަމަށްބުނެ ނިވާވުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ނޫންކަން ދައްކަން އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރިން މައުލޫމާތު ފަތުރާތީ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވަނީ ދެ ޖންސުގެ މީހުންވެސް އަޢުރަ ނިވާކުރުމަށާއި ބެލުންތައް ތިރިކޮށް ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ނަޞޭޙަތެރިވެލައްވައިފައެވެ. "ސިކް މީހުންވެސް ތިބޭނެ! އެމީހުންނަށް އޮތީ ހަރުކަށި އަދަބުދިނުން!"

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް