އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުފްތީ މެންކުގެ މި ދަރުސް އެނގުމުންވެސް އަޢުރަ ނިވާނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟

މުފްތީ މެންކުގެ މި ދަރުސް އެނގުމުންވެސް އަޢުރަ ނިވާނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ޙިޖާބަ އެޅުމުން ޖުރުމަނާއެބަ ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ އެ ޤައުމުތަކުގެ މުސްލިމުން އެބުނަނީ ޙިޖާބް އަޅާށެވެ! ޙިޖާބް އަޅައިގެން ކުރާ ޖުރުމަނާ ދައްކައިދޭނެ ކަމަށެވެ. އީމާންތެރިންނަކީ އެއީއެވެ. އެމީހުން ހޭދަކުރަން ތައްޔާރަށް އެތިބީ ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައެވެ. އެމީހުންނަށް އެއީ ކޮންބައެއަކަންވެސް ނުއެނގޭ އަންހެނުންނަށެވެ. 

ޙިޖާބް އަޅައިގެން އުޅުމަކީ ކުރަންފަސޭހަކަމެއް ނޫން ނަމަވެސް އެކަނބަލުން ޙިޖާބް އަޅައިގެން އުނދަގޫ އުފުލަނީ އެކަނބަލުންގެ ހިތުގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް އޮތް ލޯބީގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ވީމާ ޙިޖާބްއަޅައިގެން ހުރި އަންހެނަކު ފެނިއްޖެ ނަމަ އަވަހަށް އެ އަންހެނަކަށްޓަކައި ހެޔޮދުޢާ ކުރާށެވެ!  

އީމާންކަމުގެ މީރުކަން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށްޓަކައި 3 ސިފައެއް އެމީހެއްގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހެއެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ސިފައަކީ އެމީހާގެ ހިތުގައި އެހެންހުރިހާ އެއްޗަކާއި ކަންކަމަށްވުރެ ﷲ ތަޢާލާއަށާއި ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ލޯބި ބޮޑުވުމެވެ.  

މީގެ ތެރޭގައި އެމީހާއަށް ލިބިފައިވާ ތަނަވަސްކަންވެސް ހިމެނެއެވެ. ތަނަވަސްކަން ހޯދާ ގޮތްވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދ ޚަރަދުކުރާ ގޮތްވެސް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަކަމަކީ ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ތަނަވަސްކަމަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ﷲ ތަޢާލާއަށާއި ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ލޯބި ބޮޑުވުމެވެ. ދެވަނަކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތުގައި ތަނަވަސްކަން ހޯދުމެވެ. 3 ވަނަ ކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތުގައި ޚަރަދުތައް ކުރުމެވެ. 

މީގެތެރޭގައި ތިމާ ހެދުން އަޅާ ގޮތްވެސް ހިމެނެއެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ސިފަ ބަހައްޓަން މަސައްކަތްކކުރާ ގޮތްވެސް ހިމެނެއެވެ. ވީމާ ހެދުން އަޅަން ޖެހޭނީ ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަށެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އެމީހާގެ ހިތުގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް އޮތް ލޯތްބާއިމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.  

ލޮބުވެތި ކަނބަލުންނަށް ބުނަމެވެ. ތިއަ ކަނބަލުން ﷲ ތަޢާލާ އެންގެވިމަގުން ނިވާވެގެން ތިބުން ވެސް ހިމެނެނީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ލޮބިވުމުގެ ތެރެއިނަނެވެ. އެކަން ނުކުރާނަމަ ތިއަ ކަނބަލުންގެ ހިތުގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް ލޯބި އޮތްމިނަވަރު ރަސޫލް (ޞޢވ)ގެ ޙަދީޘްފުޅަކަށް ނުފެތެއެވެ.  

މިއަދުގެ ޙާލަތަކީ ޙިޖާބަ އަޅައި ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް އުޅުމަސްވުރެ ނޫޅުން މާފަސޭހައެވެ. ނަމާދުކުރުމަށްވުރެ ނުކުރުން މާފަސޭހައެވެ! އެއީ އެމީހުންގެ ވަށައިގެންވާ މާޙައުލުން އެކަންކަން ނުކޮށް އުޅެން ފަސޭހަވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާނަމަ އެމީހާގެ ހިތުގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް އެއްވެސް ލޯތްބެއް ނެތެވެ.  

ޙިޖާބް އަޅައިގެން އުޅުމަކީ ކުރަން އެހައި ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރާ އަންހެނުން އެކަން އެކުރަނީ އެމީހުންގެ ހިތުގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް އޮތް ލޯބީގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ! އެފަދަ އަންހެނުންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ހުރި ދަރަޖައިގެ މަތިވެރިކަން ބޮޑުކަމާއިއެވެ.  

ހަމަ އެއާއިއެކު ރަސޫލް (ޞޢވ)އަށް ލޯބިކުރާނަމަ އިތުރު ޞާޙިބާ (ޞޢވ)ގެ ސުންނަތަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރާނެއެވެ. ޢަމަލު ނުކުރާނަމަ އެމީހަކީ ރަސޫލް (ޞޢވ) ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ!  

- މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
32%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް