އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮރޯނާ ފެތުރުމާ ޖަމާއަތުގަ ނަމާދުކުރުމާ ގުޅުންހުރިނަމަ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވާނީ ބިދޭސީން ނޫންތޯ؟

ކޮރޯނާ ފެތުރުމާ ޖަމާއަތުގަ ނަމާދުކުރުމާ ގުޅުންހުރިނަމަ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވާނީ ބިދޭސީން ނޫންތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

މާލެސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިހާރު ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށްބަލާއިރު ގިނައީ ބިދޭސީންނެވެ. 

މިސްކިތްތައް އަލުން ހުޅުވައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަންފެށީންސުރެ މިހައިތަނަށް ބެލިނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ދިވެހިންނެވެ. ގިނަ ދުވަސްދުވަހު 60 އިންސައްތައަށްވުރެ ދިވެހިން ގިނައެވެ. މިއަދު 137 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވިއިރުވެސް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 45 ބިދޭސީންނާއި 92 ދިވެހިންނެވެ. 

މުސައްލަ ހިފައިގެން ދަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިންގެ މަދުބައެކެވެ. ބިދޭސީއަކު މުސައްލަ ގެންދާތަން ވަރަށް ނުފެނެއެވެ. ބިދޭސީން ގިނައިން ވުޟޫކުރަނީވެސް މިސްކިތުންނެވެ. 

ހަމަ އެއާއިއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާ ކެފޭތަކުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ދިވެހިންކަމެވެ. 

މިއީ އެންމެންގެ ލޯމައްޗަށް ފެންނަން ހުރި ހަޤީޤަތެވެ. ވީމާ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުމާއި ގުޅުވައިގެން ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަތަކާއި އެޗްޕީޢޭއިން ނެރޭ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްތައް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިތަކެއް އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
41%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް