އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހަތްދިހަ އަހަރު ހުރިހާ ވަގުތުތަކެއް ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމުގަ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ބަރުސީސާއަށް ނަރަކައަށް ދާންޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ!

ހަތްދިހަ އަހަރު ހުރިހާ ވަގުތުތަކެއް ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމުގަ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ބަރުސީސާއަށް ނަރަކައަށް ދާންޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

ބަރުސީސާގެ ވާހަކައަކީ އެންމެންވެސް ދަންނަ ވާހަކައެކެވެ. އޭނާއަކީ 70 އަހަރުވަންދެން ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަންކުރުމުގައި ހުރިހާ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރި މީހެކެވެ. ގިނައިން އަޅުކަންކުރަން ބޭނުންވެގެން މިސްތަކުންނާއި ދުރުގައި ފަރުބަދަތަކުގެތެރޭގައި އަޅުަކްންކުރާނެ ތަނެއް ހަދައި އެތަނުގައި އަޅުކަންކުރަމުން އައި މީހެކެވެ. 

އެއަށްފަހު ޝައިޠޯނާގެ ބަހަށް ހެއްލި ޒިނޭކޮށް އެ އަންހެންމީހާ މަރައި ވަޅުލި މީހެކެވެ. އޭނާ ކުރި ކުށަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ކުޑައިރުކޮޅެއްކުރިން މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ކަމަށް އިބިލީސް ބުނުމުން އިބިލީހަށް ސަޖިދަޖެހި މީހެކެވެ. އޭނާއަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހު ދެއްވަވާނެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބުގެވާހަކަ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ވަނީ ބަޔާންކުރައްވަވައިފައެވެ. 

އޭނާ އަޅުކަންކުރާ މިންވަރު ބޮޑުވެގެން އޭނާ ހަލާކުކޮށްލާނެ ގޮތަކާއިމެދު އިބިލީސް ހުރިހާ ޝައިޠޯނުން އެއްކޮށްގެން މަޝްވަރާކުރަން ދަރުބާރު ބޭއްވިއެވެ. އޭނާ މަގުފުރައްދައި އޭނާގެ ދުވަސް ދުއްވައިލީ އެކަމާއި ޙަވާލުވި ޝައިޠޯނާއެވެ. 

އަހަރެން މިއަދު ދައްކަން މިއުޅެނީ އޭނާއަށް އެގޮތް މެދުވެރިވި ސަބަބުގެ ވާހަކައެވެ. އޭނާއަށް އެގޮތް މެދުވެރިވީ މީސްތަކުންނާއި ދުރުގައި ވަކިން އަޅުކަންކުރަން އުޅުމުންނެވެ. އެކަނި ސުވަރުގެދާން މަސައްކަތްކުރުމުންނެވެ. މީސްތަކުންނަކީ އެއްވެސް ބައެއް ނޫން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުމުންނެވެ. 

މީސްތަކުންނާއިއެކު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުނުކޮށް ގޭގައި އަމިއްލައަށް މިސްކިތްހަދައިގެން ނަމާދުކުރާ މީހުން ރަނގަޅަށް ވިސްނާށެވެ! އަހަރެމެން ނަމާދުގައި ދުޢާކުރަނީ ތިމާއަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުން އެދިއެއް ނޫންނެވެ! "އަޅަމެންނަށް، ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް މަގު ދައްކަވާނދޭވެ!" (ސޫރަތުލްފާތިޙާ: 6) މިފަދައިންނެވެ. އެންމެންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވައި ދެއްވެވުން އެދިއެވެ! 

އިމާމްވެސް މައުމޫންވެސް ކިޔަނީ ހަމަ މިއާޔަތެވެ! ދުޢާކުރަނީ ތިމާއަށް ތެދުމަގުދައްކަވައިދެއްވެވުން އެދިއެއް ނޫނެވެ! އެންމެންވެސް ދުޢާކުރަނީ އެންމެންނަށް ތެދުމަގުދައްކަވައިދެއްވެވުން އެދިއެވެ. މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ފިލާވަޅެއް ލިބިގެންދާ ކަމެކެވެ. 

ވީމާ ތިމާއަކީ މާމޮޅު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށް ދެކިގެން މީސްތަކުންނާއި ވަކިވެގަނެ އެކަނި ނަމާދުކޮށް އަޅުކަން ކުރަން ނުއުޅޭށެވެ! ބަރުސީސާއަށް މެދުވެރިވި ގޮތް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ބިރުގަންނާށެވެ. އެހެން މީހުންނާއިވެސް ގުޅި އެހެން މީހުންވެސް ބައިވެރިކޮށް އެންމެން ގޮވައިގެން ސުވަރުގެދާން މަސައްކަތްކުރާށެވެ! 

- ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


24%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް