އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފަޤީރުކަން ސިއްރުކުރުމުން ﷲ ގެ ތަޢްރީފް 7 އުޑުމަތިން ވަގުތުން...

ފަޤީރުކަން ސިއްރުކުރުމުން ﷲ ގެ ތަޢްރީފް 7 އުޑުމަތިން ވަގުތުން...


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

އަތްމަތި ދަތިނަމަވެސް އެކަން އެންމެންނަށް ނުއަންގާށެވެ! ކޮންމެހެން ބުނަންޖެހޭ މީހެއްގެ ގާތު ނޫނީ ނުބުނާށެވެ! އެކަމަކީ ތިބާއާއި ﷲ ތަޢާލާ އާއި ދެމެދުގައި ބާއްވާ ސިއްރަކަށް ހަދާށެވެ! އެފަދަ ކަންކަން މީހުންނަށް ހާމަކުރުމުން ގިނަ ފަހަރު ހީކުރާނީ ކަމަކު އެދެނީ ކަމަށެވެ! މިހާރަކަށް އައިސް ގިނައީ ކަންކަމު އެދުމުން ނަފްރަތުކުރާމީހުންނެވެ. އަތުގައި ފައިސާ ނެތްނަމަ ނިކަމެތިކޮށްހިތާ މީހުންނެވެ. 

އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިލެވޭނަމަ އެމީހަކީ ﷲ ތަނަވަސްކަން ދެއްވަވާފައިވާ މީހެކެވެ. އެންމެ އިރަކު ނަމަވެސް ކާންލިބޭނަމަ އެހުރެވެނީ ހަމަ ތަނަވަސްކަމުގައެވެ. އެވަރުވެސް މިންވަރުކުރެއްވެވި ކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުކުރާށެވެ! ޝުކުރުކުރުމަކީ ތަޤްވާވެރިވެ ހެޔޮޢަމަލުތައް ގިނަކުރަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. 

ނިކަންވިސްނައިލަބަލާށެވެ! ރަސޫލް (ޞޢވ) ޙަވާލުކުރެއްވެވި މެހްމާނަށް ގޭގައި ހުރި ހަމައެކި ކާއެތިކޮޅު ކާން ދެއްވަވާފައި އެކަން މެހްމާނަށް ސިއްރުކުރެއްވެވި ޞަހާބީ އާއިމެދު ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ވަގުތުން ތަޢްރީފެގެ ބަސްފުޅު ވަޙީކުރައްވަވައިފައެވެ. މިކަމުން އެނގިގެންދަނީ ނިކަމެތިކަން ހާމަނުކުރުމުގެ ފައިދާއެވެ. ކިތަންމެ މަދު އެތިކޮޅެއް އަތުގައި ހުރިނަމަވެސް ﷲ ތައާލާގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމުގެ ފައިދާއެވެ. 

މެހްމާނަށް ކާން ދެއްވެވުމަށްފަހު ގޭގެ އަހުލުވެރިން އެރޭ ތިބީ ނުކައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ފައިދާ އެލިބުނު މިންވަރު ނިކަންދެކިބަލާށެވެ! 7 އުޑުމަތިން ތަޢްރީފްގެބްސްފުޅު ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވެވުމަށްވުރެ ބޮޑު ނިޢްމަތެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ 

އަތުގައި ބޭންކު އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ގިނަވުމަކީ ސުވަރުގެވައްދަވާ ސަބަބެއް ނޫނެވެ! އަދި އެއީ ވަރަށް މަދުމީހަކަށް ނޫނީ ސުވަރުގެވަނުމަށް ހުރަސްއެޅޭކަމެކެވެ. ވީމާ އަތުގައި ފައިސާމަދުވުމުން ދެރަނުވާށެވެ! އެކަން އެގޮތަށް މެދުވެރިކުރެއްވެވީ ތިބާދެކެ ﷲ ތަޢާލާ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާތީކަމަށް ބަލައި އުފާކުރާށެވެ! 

އަތުގައި ފައިސާ މަދުވުމުން، ގެދޮރުނެތުމުން، އަދި ވަޒީފާ ނެތުމުން ވެސް މާޔޫސްނުވާށެވެ! އެކަމަކުން ތބާއަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ ވަގުތު ތިބާއަށް އެކަންކަން ﷲ ތަޢާލާ ފުރިހަމަކުރައްވަވައިދެއްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
27%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް