އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތިމާ އެމީހަކުދެކެ ލޯބިވާންޖެހޭ މީހުންނާމެދު ހުވަފެން ދައްކަނީ ޝައިޠޯނާ! ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ 4 ކަމެއް!

ތިމާ އެމީހަކުދެކެ ލޯބިވާންޖެހޭ މީހުންނާމެދު ހުވަފެން ދައްކަނީ ޝައިޠޯނާ! ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ 4 ކަމެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

ދެމަފިރިއަކު ލޯބިން އުޅެމުން ދަނިކޮށް ނުވަތަ ޢާއިލާގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އޮއްވައިވެސް އެއިގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މީހަކު ތިބާއަށް ގެއްލުންދޭން އުޅޭކަން ހުވަފެނުގައި ފެނިދާނެއެވެ. މިފަދަ ހުވަފެންތައް ދައްކުވަނީ ޝައިޠޯނާއެވެ. ޝައިޠޯނާގެ ބޭނުމަކީ ހިތުގައި ޝައްކުތައް އުފައްދުވައިގެން ފިތުނަ އުފެއްދުވުމެވެ. 

މިފަދަ ހުވަފެނަކުން ހޭލެވިއްޖެނަމަ ފުރަތަމަކަމަކަށް އެފަދަ ކަންކަމުން ރައްކައުތެރިކުރައްވަވައި ދެއްވެވުން އެދި ﷲ ތަޢާލާއަށް ދުޢާކުރާށެވެ! ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޢޫޛް ކިޔައި ވައަތަފަރާތަށް 3 ފަހަރު ކުޅުޖަހާށެވެ!

3 ވަނަ ކަމަކަށް އެއްވެސް މީހަކާއި އެހުވަފެނުގެ ވާހަކަ ހިއްޞާނުކުރާށެވެ! އެހެނީ އެފަދަ ތިމާއަށް އެކަމަކުން އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ ކަންކަމުގެ ހުވަފެނުގެ ވާހަކަތައް އެއްވެސް މީހަކާއި ހިއްޞާނުކުރުމަށް ރަސޫލް (ޞޢވ) ވަނީ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވައިފައެވެ. 

ހިއްޞާކޮށްފިނަމަ އެމީހަކަށް ބުނެވޭ ބަހެއްގެ ސަބަބުން ޝައިޠޯނާގެ މަސައްކަތް އެއީ ޙަޤީޤަތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވި ޝައިޠޯނާގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރަން މަގުފަހވެދާނެއެވެ. އެއިރުން ކާމިޔާބު އެލިބެނީ ޝައިޠޯނާއަށެވެ! 

4 ވަނަ ކަމަކީ ނިދުމުގެކުރިން ވުޟޫކުރުމާއި ކިޔަންޖެހޭ ޛިކުރުތައް ކިޔުމާއި ޚާއްޞަކޮށް އާޔަތުލްކުރުސި ކިޔުމެވެ! 

- އުސްތާޛް ޢަބްދުލްމަޖީދު މަޙްމޫދުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


37%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް