އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކާޑަށް ޑޮލަރު ލިބޭ އަދަދު މަދުކުރީމާ ޑޮލަރުގެ އަގަށްވާނީ ކިހިނެއް؟

ކާޑަށް ޑޮލަރު ލިބޭ އަދަދު މަދުކުރީމާ ޑޮލަރުގެ އަގަށްވާނީ ކިހިނެއް؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

ކޭޝް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ޑޮލަރު ވިއްކާޢަދަދު މަހަކު 250 އަށް ލިމިޓްކޮށްފިއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައަކު އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އިތުރުން އެތައް ކަމަކަށް ކާޑު ބޭނުންކުރަމުން ދަނިކޮށް މިގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ޑޮލަރުގެ ޑިމާންޑް އިތުރު ވެގެންދާނެތީ ޑޮލަރުގެ އަގު އުފުލޭނެ ކަމަށް ގިނަބައަކު  ބުނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށް ގަނެގެން ގެނެސް ވިއްކާ ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ގިނަބައަކު ބުނެއެވެ. 

ރައްޖެއަށް ބޭރުފައިސާ ލިބުމުގެ މައި ވަސީލަތްކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމަށް އައިސްފައިވާ ބޮޑު ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ޑޮލަރުގެ އަގު 20.20 އަށް އެރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ހަފްތާފެށުނުފަހުން އަންނަނީ ޑޮލަރުގެ އަގު ދަށްވަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ބީއެމްއެލްގެ ސާކިޔުލާރ: 

https://www.bankofmaldives.com.mv/storage/file/188/2113/new-limits-on-bml-debit-and-credit-cards-for-foreign-transactions-dv.pdf

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް