އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ ގެ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން އެދޭނަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިނަމަވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރާށެވެ!: އަނާރާ ނަޢީމް

ﷲ ގެ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން އެދޭނަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިނަމަވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރާށެވެ!: އަނާރާ ނަޢީމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

بسم الله الرّحْمَانِ الرَّحِيْم

ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުން! السَّلامْ عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتُه

ކޮންމެ މީހަކީވެސް މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކެއް އަދާކުރަމުންދާމީހެކެވެ. އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަން ބެނުންވާނެ މީހެކެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނުގައިވެސް ތަރުޙީބުދެނީ އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް އަދާކުރުމަށެވެ.

އެގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم ގެ حَدِيْثْ ބަސްފުޅެއްގައިވޭ إنَّ الله يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُطْغِنة މާނައަކީ ކޮންމެމީހަކު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް އެކަމެއް ކުރުން ﷲ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވައެވެ. 

އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާއިރުވެސް އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް އެންމެ ރަގަޅަށް އެކަމެއް ކުރެވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭ. އޭރުން އެކަމުގެ ފައިދާ ލިބިގެންދާނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް. އެހެން ވީމާވަރަށް މުހިންމު ރާވާލައިގެން ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ވަޤުތު ދީގެން އެކަމެއް ކުރުން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެކި މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި، ޒިންމާތައް ތަފާތުވާއިރު އޮފީހެއްގައި އުޅޭނަމަ އެމީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ތައްވެސް އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް އަދާ ކުރެވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރި ކަމާ އެކު. 

ހަމަ އެގޮތަށް ކުދިން ބެލުން އެއީ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައިވާ ބައެއްނަމަ އެމީހުން އެބަޖެހޭ އެމީހުންގެ ދަރިން ހެޔޮ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ހުރިހާ ވަޤުތެއްގަވެސް ސަމާލުކަން ދޭން. ދެން މިސާލަކަށް ކިޔަވާ ކުއްޖެއް ނަމަ އެކުއްޖަކު އެބަޖެހޭ އެކުއްޖެއްގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެންމެ ރަގަޅަށް ގެންދެވޭތޯ ބަލަން. އެގޮތަށް ރަނގަޅަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެމީހަކަށް ދުނިޔޭގަވެސް ކާމިޔާބު އަދި އާޚިރަތުގަވެސް އެމީހަކަށް ކާމިޔާބު ލިބިގެން ދާނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާން ކުރައްވާ! 

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީވެސް ކުރާކަމެއް އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރުމަށް ސަމާލުކަންދޭ ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ﷲ ލެއްވުން 

والسّلام عليكم وَرَحَمَة الله وَبَرَكَاتُه

- އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


42%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
42%
އޯކޭ
14%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް