އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ކިޔަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަނުދިނުމުން ޝަރްޢީ ދާއިރާ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ!

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ކިޔަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަނުދިނުމުން ޝަރްޢީ ދާއިރާ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

"ޤާނޫނު އަސާސީގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ލިބިދީފާވާ ބާރު އެހެން އެއްވެސް ކަމަކަށް ދީފައިނުވާއިރު، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކިޔަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަނުދިނުންފަދަ ކަންތައްތަކުން، ޝަރްޢީ ދާއިރާ އިޞްލާޙުކުރުމަށްވެފައިވާ ވައުދުތަކާއި، ޢަހުދުތަކުގެ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ!" 

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް 

އިސްލާމީ ޤައުމެއް ކަމަށް ބުނަމުން ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް އިސްލާމް ދީން ފަހަތަށް ޖައްސަމުން ގެންދާތަން ފެންނަކަމަށްބުނެ ގިނަ ބައަކު ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
75%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް