އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގެންވާ ކާމިޔާބު މީހަކަށްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން-

ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގެންވާ ކާމިޔާބު މީހަކަށްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

ކާމިޔާބަކީ ޒަމާނާއި ތަނުގައި ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކުގައި ހިފައިގެން ބާއްޖަވެރިކަން ޙާޞިލު ކުރުމައްޓަކައި އިންސާނާކުރާ މަސައްކަތެވެ. އެއީ ޙަޔާތުގެ ކަންތައްތަކަށް އާދަވުމެވެ. ދިމާވާ މުޞީބާތްތަކާއި ކެރިގެން ކުރިމަތި ލުމެވެ. ވަގުތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމެވެ.

މިހެން ކަމުން ކާމިޔާބަކީ ކޮންމެވެސް އާދަތަކެކެވެ. އެއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ މަތިވެރި އާދަތަކެކެވެ. އެ އާދަ ތަކުގައި ހިފައިގެން ކާމިޔާބު ވެވިދާނެއެވެ. އަދި އޭގައި ހިފައި ކުރިއަރައިދިއުމަށް ކެއްތެރިކަމާއި ހިތްމަތާޢި ޢަޒުމުވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ.

މިއާދަތަކަކީ އީމާންކަމާއި ގުޅިފައިވާ އާދަތަކެކެވެ. އަޚްލާޤާއި ގުޅިފައިވާ އާދަތަކެކެވެ. އަދި ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތާއި ގުޅިފައިވާ އާދަތަކެކެވެ.

ޙަޤީޤީ ކާމިޔާބާއި ބާއްޖަވެރިކަމަކީ އާޚިރަތުގެ ކާމިޔާބާއި ބާއްޖަވެރިކަމެވެ. މިފަދަ ކާމިޔާބު ޝަޚްޞިއްޔަތަކަށްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. ބައެއް އިންސާނުންނަކީ އުފެދުމުގައި ޤުދްރަތީގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ރަނަގަޅު، ކާމިޔާބު ސިފަތަކެއް ދެއްވާފައިވާ ބައެކެވެ. އަނެއްބައި މީހުންނަކީ މަސައްކަތުން އެފަދަ ސިފަތައް ޙާޞިލު ކުރާ މީހުންނެވެ. މިގޮތުން ބާއްޖެވެރިކަން ޙަޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހާކަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް ދަންނަވާލާނަމެވެ،

- ބާއްޖެވެރިކަމައި ކާމިޔާބުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ﷲ އަށް އީމާން ވުމެވެ.

- ބަހާއި ޢަމަލުން މީސްތަކުންނަށް އިޙްސާންތެރިވުން .

- އަބަދުވެސް ރަނަގަޅު ކަންތަކުގައި މަޝްޣޫލުވެ އުޅުން.

- ފާއިތުވެދިއަ ދުވަސްތަކާއި މެދު ހިތާމަ ނުކުރުމާއި، ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ދެރަގޮތެއް ވެދާނެކަމަށް ނުވިސްނުން.

- ﷲ މަތިން ގިނަގިނަ އިން ހަނދުމަކުރުން

- ޚިޔާލުތަކާއި ވަސްވާސްތަކުން ޢަޒުމަށް ބަލިކަށިކަން ނުގެނައުން.

- މުހިންމު ކަންތަކާއި އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް ތަފާތުކުރުން .

މިއީ ބާއްޖަވެރިކަން ޙާޞިލު ކުރުމައްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް ކަމުގައި ދަންނަބޭކަލުން ވިދާޅުވެއެވެ. ބާއްޖެވެރިކަމަށްވުރެން ވަކި، ބޮޑު ނިޢުމަތެއްވޭހެއްޔެވެ؟

 و الله أعلم

- ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
41%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް