އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އޭޖީ ސާޙިބް ބައްލަވަ! "މިނިވަން އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ނުކުރަނީ ރައްޔިތުން ނުރުހޭތީތޯ؟ މަސްވެރިންނަށް ލޭނުއަޅައިގެންވެސް ނުބޭނިގެންތޯ؟

އޭޖީ ސާޙިބް ބައްލަވަ! "މިނިވަން އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ނުކުރަނީ ރައްޔިތުން ނުރުހޭތީތޯ؟ މަސްވެރިންނަށް ލޭނުއަޅައިގެންވެސް ނުބޭނިގެންތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

ރައްޔިތުންގެ ގިނަބައަކު ބުނަނީ މިފަދައިންނެވެ!

"ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ކިޔަނީ ހަމަ މިލަވައެވެ. މިނިވަން އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމެއް ޤައުމުގައި ނެތްވާހަކައެވެ. މައްސަލައަކީ އެބުނާ ނިޒާމެއް ނެތިގެން ތަންފީޒުނުކުރެވެނީ ﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅުތައް އެކަނި ކަމެވެ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރެވޭ ކަމެވެ!' 

"ވީމާ މިހައިތަނަށްވެރިކަން ކުރި އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް އެކަން ނުކުރެވިއޮތުމުން، އަދި އެއީ މުސްލިމުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވުމުން އެކަން އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ނުކުރެވުނު ކަމަށް ބަލައި އެކަންކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބީލަމަށްލާންވީ ނޫންތޯ؟" 

އޭޖީ ސާޙިބް ކަހަލަ ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު މިފަދަ ކޮސް ވާހަކަދައްކަން ހެޔޮވެދާނެހެއްޔެވެ؟ 

"ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރަން ފެށުމަށް ވުރެ ކުރިން އިސްކަންދޭނީ މިނިވަން އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ

އޭޖީ އޮފީހުން މިހެން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު ސެޝަންގައި މަރުގެ އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން އޭޖީ އިބްރާހިމް ރިއްފަތު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ."

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް