އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުން ދީނުގައޮތްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވަޅުލަން އެހީތެރިވެދިނުން އެދެވިގެންވޭ!: ޤާސިމް

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުން ދީނުގައޮތްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވަޅުލަން އެހީތެރިވެދިނުން އެދެވިގެންވޭ!: ޤާސިމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

"ލަންކާގަ ކޮވިޑް -19 ޖެހިގެން މަރުވާ އިސްލާމުންގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ދީނުގައިވާ ގޮތަށް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ނުލިބިގެން އެހަށިތައް އަންދާނަމަ ރާއްޖެއިން އެކަމަށް ކޮށްދެވެން އޮތް ކަމެއް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ދީނުގައިވާގޮތަށް ކޮށްދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ." 

- ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

ސްރީލަންކާގައި ކުއްލިއަކަސް ޤާނޫނެއް ހަދައި ކޮވިޑްޖެހިގެން މަރުވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް އަންދަމުން ގެންދާތީ ގިނަބައަކު ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަމުންނެވެ. 

"ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ އެންމެން އަންދާލާ ސިޔާސަތަކީ ލަންކާއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ޤާނޫނުތަކާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ ކަމެކެވެ. މުސްލިމުން އަންދާނުލާ ރާއްޖޭގަ ވަޅުލަން އެއްބަސްވުމަކީ ރަނގަޅުކަމެކެވެ. ލަންކާއިން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދޭންޖެހޭނެއެވެ." 

- އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ކަނޑުވައި)

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް