އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބުނެވޭ ނުބައި ބަސްތައް- ކައިވެނި ރޫޅެން މެދުވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު!

ބުނެވޭ ނުބައި ބަސްތައް- ކައިވެނި ރޫޅެން މެދުވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކައިވެނިތައް ރޫޅެން މެދުވެރިވާ ސަބަބެއްކަމަށް މިހާރު ވެފައި މިއޮތީ އެކަކު އަނެކަކަށް ބުނެވޭ ނުބައި ބަސްތަކެވެ. ކިރިޔާ ކަމެއް މެދުވެރިވާއިރަށް ރުޅި ގަދަވެ ދުލުން ބުނެވޭ ހަޑިހުތުރު ބަސްތަކެވެ.  

ކަނޑިން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ޒަޚަމްތައް ފަސޭހަވުމުން އެކަމުގެ ހަނދާން ނެތިގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ދުލުން ބުނެވޭ ބަސްތަކުން ހިތުގައި އުފެދޭ ޒަޚަމްތައް ފިލުވައިލުމަކީ މަދުމީހަކަށް ނޫނީ ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ވީމާ ފަހަރެއްގައި ދެމަފިރިންކުރެ އެކަކު ނުބައި ބަސްބުނުމުން އަނެކާ މަޑުން ހުރެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް މަދު މީހަކަށް ނޫނީ އެކަން ހިތުން ފިލުވައެއް ނުލެއެވެ.  

ނަތީޖާއަކަށްވެގެންދަނީ އަޑު އިވުނު ނުބައިބަސްތައް ބޮމެއްފަދައިން ގޮވުމެވެ. ބައިވެރިޔާމަތިން މުޅިން ފޫހިވެ އެތައް އަހަރެއްވީ ކައިވެނި ރޫޅައިލަންޖެހުމެވެ. އުފާވެރިކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެމުން އައި ޒަވާޖީ ޙަޔާތް ބަރުބާދުވެ ވިއްސިވިހާލިވެގެން ދިއުމެވެ.  

މީސްތަކުންނޭވެ. ހަމައެކަނި ދެމަފިރިންގެ ގުޅުމެއް ނޫނެވެ. ޢާއިލީ ގުޅުމުގައިވެސް ހަމަ މިމައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. ޒަމާންވީ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމާއި ރައްޓެހި ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމަށްވެސް މެއެވެ.  

މީސްތަކުންނޭވެ! ދުލުން ބުނެވޭ ކޮންމެ ބަހަކާއިމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްކައުތެރިވާށެވެ! ބުނެވޭ ހަމަ އެންމެ ބަހެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް ޒަމާންވީ ކިތަންމެ ބޮޑު ގުޅުމެއްވެސް ކެނޑިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އެކަމުން ލިބޭ ގެއްލުމަކީ މުޅި ޙަޔާތުގައި ފޫނުބެއްދިދާނެވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.  

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


26%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް