އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނަމާދުގަ އާފުރުން - ޝައިޠޯނާގެ ކިބައިން ކުރިމަތިވާ ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ބޮޑު މައްސަލައެއް!

ނަމާދުގަ އާފުރުން - ޝައިޠޯނާގެ ކިބައިން ކުރިމަތިވާ ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ބޮޑު މައްސަލައެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

އާފުރުމާއިމެދު ބައެއް މީހުން ބުނަނީ އެއީ ކަމެއްކުރމުން ގޮސް ފޫހިވުމުން މެދުވެރިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި ނިދިއައުމުންވެސް އައުފުރޭކަމަށެވެ. މިދެކަންތަކަށް ބެލިނަމަވެސް ނަމާދުގައި އާފުރޭނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. 

ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ވަރަށް ތަފާތެވެ. އާފުރުމަކީ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން އަންނަ ކަމެކެވެ. މީހާއަށް ވަރުބަލިކަން ލިބޭ ވަގުތު ދެމެދަށް ވަދެގަންނަން ޝައިޠާނާއަށް ކުރެވުނުހައި މަސައްކަތެއް ޝައިޠާނާ ކުރާނެއެވެ. ވީމާ އަހަރެމެންނަށް އޮތީ އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމެވެ. ނަމާދު ނަމާދަކަށް ހެދޭނީ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމްތްވެ ހުރެ ނަމާދުކޮށްގެންނެވެ. 

ނަމާދަށް ހުންނައިރު ވަރަށް ގިނައިން އާފުރޭ ގޮތް ވާކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ ޙައްލަކީ ކޮބައިތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލުކުރާތީ ބުނެލަމެވެ. 

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ނިދިހަމަކުރުމެވެ. ނިދިހަމަކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލަކީ ރަސޫލް (ﷺ) ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަވާފައިވާ ފަދައިން އަވަހަށް ނިދައި ނިދި ހަމަކުރުމެވެ. ނިދި ހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ސިކުނޑި ތާޒާކުރުމެވެ. ސިކުނޑި ތާޒާނަމަ އާފުރުން މަދުވާނެއެވެ. 

ޢާންމުގޮތެއްގައި ފަތިސް ނަމާދުގައި އާފުރުން ގިނަވާނެއެވެ. އެއީ ނިދި ހަމަނުވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ސަމާލުކަމާއިއެކު އިހު ސުންނަތުގެ 2 ރަޚްޢަތްކޮށްފިނަމަ ނަމާދުގައި އެފަދަ މައްސަލަތައް މަދުވާނެއެވެ. 

ދެވަނަ ކަމަކީ ނަމާދަށް ދިއުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ފުރިހަމައަށް ވެގެން ނަމާދަށް ދިއުމެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ފާޚާނާކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ތިންވަނަ ކަމަކީ ނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިވުމެވެ. ނަމާދުގައި ކިޔާ ޛިކްރްތަކާއި އެތަކެތީގެ މާނަ ހިތްމައްޗަށް ގެންނަމުން ނަމާދުކުރާނަމަ އާފުރުމުން ދުރުހެލިވާނެއެވެ. ބައެއް މީހުން އެންމެ ގިނައިން އާފުރޭތަން ފެންނަނީ އިމާމް މީހާ އަލްޙަމްދަށް ފަހު ސޫރަތް ކިޔަވާ ވަގުތުއެވެ. އެވާގޮތަކީ ސޫރަތުގައި ކިޔަވާ އެއްޗެއްގެ މާނަ ނުއެނގުމުން ޝައިޠާނާ އަވަސް އަވަހަށް އެމީހަކާއި ނަމާދާއި ދެމެދަށް ވަދެގަންނަނީއެވެ. 

ތިމާ އެކަނި ހުރެ ނަމާދުކުރާއިރު ސޫރަތް ކިޔެވި ނަމަވެސް ޙާލަތާއި ގުޅުވައިގެން ސޫރަތް ދިގުކުރާށެވެ. ވަރުބަލިވެ ނިދި ގާތްވެފައި ހުންނަ ޙާލަތުގައި ދިގު ސޫރަތް ނުކިޔަވާށެވެ. ކުރު ސޫރަތް ކިޔަވާށެވެ. ވަރުބަލިވެފައި ހުރެގެން ނަމާދު ދިގުކލުރަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އެކަން އޮންނާނީ ކުރަންވާ ގޮތަށް ނުކުރެވިފައެވެ. 

ވީމާ ވީހައި ގިނަ ސޫރަތްތަކުގެ މާނަ ހިތު ދަސްކުރާށެވެ! މާނަ ނުއެނގޭ ބައިތަކެއް އިމާމާ ކިޔަވާނަމަ އެ ކިޔަވާ ކިޔެވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. އެ ކިޔަވާ އެއްޗަކާއި ނަމާދާއިމެދު ވިސްނުން ބަހައްޓާށެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


15%
ވ.ރަނގަޅު
23%
ރަނގަޅު
15%
އޯކޭ
46%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް