އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވީޑިއޯ: ޙަޤީޤީ އަންހެނުންނަކީ މިތިބީ- "ޢާއިލާއެކުގަ ގެއްލުނީތީ ކަންބޮޑެއް ނުވަން! އަހަރެންގެ ހުރިހާ ބެލެނިވެރިކަމެއް ވަނީ ﷲ އަށް!"

ވީޑިއޯ: ޙަޤީޤީ އަންހެނުންނަކީ މިތިބީ- "ޢާއިލާއެކުގަ ގެއްލުނީތީ ކަންބޮޑެއް ނުވަން! އަހަރެންގެ ހުރިހާ ބެލެނިވެރިކަމެއް ވަނީ ﷲ އަށް!"


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ވީޑިއޯގައި އެވާހަކަދައްކާ އަންހެންކުއްޖާއަކީ އޭނާ އިސްލާމްވުމުން ޢާއިލާއިން އޭނާ ދެކެންވެސް ބޭނުންނުވި އަންހެންކުއްޖެކެވެ. މައިންބަފައިންނާއި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއި ޢާއިލާގެ އެންމެން ހމަ އެންމެ 2 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ގެއްލިގެންދިއަ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. 

އޭނާގެ ބަސް އަޑުއައްސަވައިލައްވާށެވެ! "އަހަރެން މުޅި އުމުރުގައިވެސް ޢާއިލާމަތިން ހަނދާންކުރާނަމެވެ. މިއީ ﷲ ތަޢާލާ ކުރިމަތިކުރެއްވެވި އިމްތިޙާނެކެވެ. އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންނަކީވެސް ބެލެނިވެރިއަކީވެސް މިއަދު ﷲ ތަޢާލާއެވެ. އަހަރެން މިހުރީ ހަމަ ހިތްހަމަޖެހިގެންނެވެ. އުފަލުގައެވެ. މައްސަލަތައް ކުރިމަތިކުރައްވަވާނީވެސް މައްސަލަތަކަށް ޙައްލުދެއްވަވާނީވެސް ﷲ ތަޢާލާއެވެ. ވީމާ އަހަރެން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ކަންބޮޑެއް ނުވަމެވެ." 

އޭނާއަކީ އަލަށް އިސްލާމްވި އަންހެންކުއްޖެކެވެ. އިސްލާމުންގެ ގޮތުގައި އިސްލާމް މަންމައެއްގެ ބަނޑޫން އުފަންވެފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިގައި މިފަދަ ހިތްވަރެއް އެބަހުރިތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަޤީދާ ހުރީ ހަަމމިގޮތަށްތޯއެވެ؟

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ!:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
46%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް