އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާޔޫސްނުވާށެވެ! ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވެވުމަށް އެދުނު ހަމައެކެއްގެ ފާފަތައްވެސް ފުއްސަވައި ނުދެއްވަވައި ދޫނުކުރައްވަވާނެތެވެ!: މުފްތީ މެންކް

މާޔޫސްނުވާށެވެ! ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވެވުމަށް އެދުނު ހަމައެކެއްގެ ފާފަތައްވެސް ފުއްސަވައި ނުދެއްވަވައި ދޫނުކުރައްވަވާނެތެވެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

އެއްވެސް މީހަކު އިޞްލާޙްވުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަމަ އެމީހާއަށް ކުރިން ކުރެވިފައިހުރި ފާފަތައް ހަނދާންކޮށް އޭނާއަށް ފުރައްސާރަ ނުކުރާށެވެ! އޭނާއަށް ހިތްވަރުދޭށެވެ! އިޞްލާޙްވާން މަސައްކަތްކުރާނަމަ އެކަން އަންގައިދެނީ އެމީހަކު ﷲ ތަޢާލާ ދެކެ ލޯބިވާކަމެވެ. އޭނާ އާއި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތާއި ގުޅުން އެބައޮތްކަމެވެ. 

މީސްތަކުންނޭވެ! މީހަކު ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިނުވާނަމަ ތައުބާވާން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެއެވެ! ވީމާ ހަމައެކަނި އެކަމަށް ވިސްނައިވެސް އެމީހާއާއި ދިމާއަށް ކުޑަމިސްބަސް ނުބުނާށެވެ! 

ހަނދާންކުރާށެވެ! ކިތަންމެ ގިނަ ފާފަތަކެއް ކުރެވޭ ފަހުން ނަމަވެސް މީހަކަށް އެކަން ވިސްނި ތައުބާވާން މަސައްކަތްކުރެވޭނަމަ އެކަމަށް އުފާކުރަންވާނެއެވެ. އަހަރެމެންގެ ހާލަތާއިމެދުވެސް ވިސްނައިލާށެވެ! އޭނާއަށް ކުރެވުނު ފާފަތައް އެނގެނީއެވެ. އަހަރެމެންނަށް ކުރެވުނު ފާފަތައް ނުއެނގެނީއެވެ. އެނގޭ ކަމަކީ ފާފަ ނުކުރެވޭ ހަމައެކަކުވެސް ނުހުންނާނެކަމެވެ. 

ފާފަކުރެވުމުން އެކަމާއިދެރަވެ ތައުބާވާން މަސައްކަތްކުރާނަމަ އޭނާއަކީ އީމާންތެރިއެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވެގެން ހުރި މީހެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވަނީ އޭނާކަމެއް އަހަރެމެންކަމެއް އެނގެނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ 

ﷲ ތަޢާލާއީ ފާފަފުއްސަވައިދެއްވެވުމަށް ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ އިލާހްއެވެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ތައުބާވުމަށް އެދި، ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވެވުމަށް ދަންނަވައިފި ހަމައެކެއްގެވެސް ފާފަފަތައް ފުއްސަވައި ނުދެއްވަވައި ދޫނުކުރައްވަވާނެތެވެ! އެއީ ކީރިތި ޤުރްއާނުން އެނގި ޔަޤީންވާން އޮތް ކަމެކެވެ. 

 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


10%
ވ.ރަނގަޅު
60%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް