އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވީޑިއޯ: މުފްތީ ދަރުސް ދެއްވުމުގަ ބުރަކޮށް އުޅުއްވަމުންވެސް ދަރިންނަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތް ދައްސްކޮށްދެއްވާ!

ވީޑިއޯ: މުފްތީ ދަރުސް ދެއްވުމުގަ ބުރަކޮށް އުޅުއްވަމުންވެސް ދަރިންނަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތް ދައްސްކޮށްދެއްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯއަކީ ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރައްވާ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯއަކީ އެހައި ބުރަކޮށް އުޅުއްވަމުންވެސް ދަރިންނަށް ވޫލުން ވިޔަން ދަސްކޮށްދެއްވާ ވީޑިއޯއެކެވެ. 

މުފްތީ މެންކަކީ ދެއްވާ ދަރުސްތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ޢާއިލީ ޒިންމާތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާ ޢިލްމުވެރިއެވެލެވެ. ދަރިންނާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށް އެކުދިންނަށް ފައިދާހުރި ކަންކަން ދަސްކޮށްދީ ލޯބިދިނުމަށް ބާރުއަޅުއްވާ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. 

https://twitter.com/ShahinRahmanUK/status/1363895561041108996

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް