ސްޓެޓިކް އީކޯޓްރިސިޓީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެންގުމެއް)

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

އެންގުމެއް

ސްޓެޓިކް އީކޯޓްރިސިޓީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިދެންނެވި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ ނުވަތަ މި ކުންފުންޏާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްވާނަމަ 30 މާރޗް 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަޅުގަޑުމެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

201715 މާރިޗް

ސުދުނާ ސުލައިމާން
އޭ. އައި. އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް
ފޯން: 7986680

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.