އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

އަނބިންގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ފިރިންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކާއި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ފޮރުވުމަށް ގިނަ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ، އެބައެއްގެ...

2019-10-08 15:44:38
ޚަބަރު

ތިރީގައި މިވާ ލިޔުމަކީ ނޮވެމްބަރު 3 ގެ ފަހުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިކުރުވި އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފުހެލަން މަސައްކަތްކުރަ...

Advertisement