އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ދީނުގެ ކަންކަމަކީ ކުޅޭ ކުޅިވަރަކަށް ނުހައްދަވާ! މާތް ﷲ ވާގިފުޅާއިއެކު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފެނިގެންދާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އިސްލާމް ދީނުގައި އިތުރަށް ސާބިތުވާތަން!...

2021-10-03 02:08:07
ޚަބަރު

"2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނައިސްގެން އުޅޭ އަންނަ އަހަރު، އަންނަ އަހަރު އަންނާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ހެޔޮވެސް ނުވާނެއެވެ. އެއީ ހަދާ ބޮޑެތި ދޮގުތަކެވެ. އަންނަ އަހަރު ކިޔާ އަހަރެއް ކަލަންޑަރަކު ނީނދ...

Advertisement