އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ގޮތް ނުއެނގޭ ބަލިތައް ކުދިންނަށް ޖެހުން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި ހަކުރުބަލިޖެހޭ ކުދިންގެ އަދަދު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ދަނީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ގިނަވަމުންނެ...

2021-06-28 23:13:11
ޚަބަރު

ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެހިކަލްތައް އެތެރެކޮށްފައިވުމާއި އަދި މިހާރުވެސް އެއްވެސް އިމެއް، ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި ވެހިކަލްތައް އިތުރުކުރަމުން ގެންދާތީ މާލެ މިވަނީ ވެހިކަލްތަކުން ތޮއްޖެހި ބާރ...

Advertisement