އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

- މިސްކިތް ނަޖިސްކުރުމާ ވައްކަން ބާރަށް ކުރިއަށް!

 

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ޖުރުމާނާކުރަން އެތަންތަނުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ޕްލާސްޓިކް ބޯޑުތަކަށް އެޗްޕ...

2020-06-07 17:55:05
ޚަބަރު

މާލެ ސިޓިގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވި 12 ހުކުރު ފާއިތުވެގެން ދިއައީއެވެ. ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްތަނުގައި ގޭގައި ނަމާދުކުރަން ދަތިތައް ހުރި މީހުންނަށް މިސްކިތުގައި އެކަނި ނަމާ...

Advertisement