އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

އަޅުގަނޑަކީ މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން މައިބަދަ އަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާއި ގުޅިގެން މައިބަދަ އާއި ކަނދުރާގެ ގިނަ ޑިސްކް ތައް ހަލާކުވެ އެކަމަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން މައިބަދަގެ އެތައް...

2023-03-11 19:32:30

Advertisement