އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

އުމުރުން އެންމެ 7 އަހަރުގެ މިކުޑަކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖާ އުފުލަމުންދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ވޭނެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ  ތިންއަހަރު ދުވަހު މިކުއްޖާ އުފުލަމުން އަންނަ ވޭނަށް މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރު ޝިފާއެއް ނުލިބ...

2022-11-18 18:42:04
ޚަބަރު

ކޮންމެ ސަރުކާރެއްވެސް ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަރަސް ގިނަ ވައްކަންކޮށްފިކަމަށާއި އެކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅައި ވަގަށް ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ރައްޔިތުންނަށް...

Advertisement