އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ތިމާވެށްޓަށް އިންތިހާއަށް ސަމާލުކަންދީ ބައިސްކަލާއި ބެޓެރީ ސައިކަލް ދުއްވަން ހިތްވަރުދޭ ސަރުކާރުން ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ޢިނާޔަތްތައް ތަފާތު ގޮތް ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން...

2021-06-14 16:59:10
ޚަބަރު

ކޮވިޑާއި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން މިވަގުތު ހުރިގޮތުން ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ އަންހެން ކުޑަ ދެދަރިންނާއި އެއް ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. މިއީ 16،500 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ 2 ކޮޓަރީގެ...

Advertisement