އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

2008 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވިތަނާ ދާދި ގާތުގައި އެއިރު ޖަޕާށނު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހިންގަމުން އައި މަޝްރޫޢެއް ހިންގަން މަސައްކަތކުރާ މީހުން ތިބެންދިން ބިން، ކައިސެއިކޮށީގައި ބުދެއް ބަ...

2022-06-15 15:43:41
ޚަބަރު

ކޮންމެ ނަމެއްގައިވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުން ބައަކަށް ފައިދާކުރާނީ އެބައަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ލިބޭނަމައެވެ. ޙައްޤުތައް ދނުމަށް މަޝްވަ...

Advertisement