އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ޙަސަން އާހިލްގެ އުމުރަކީ އެންމެ 17 އަހަރެވެ. ޙަސަން އާހިލުވަނީ އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާ އެންމެންގެ ލޯބިހޯދައިފައެ...

2021-04-29 22:37:12
ޚަބަރު

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ހުރަސްތަކާއި އަދި މާލީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ތުއްތު މަރްޔަމް ފަރުހީނަށް ކުރަންޖެހޭ ފަރުވާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުކުރެވުމުން ޙާލަތު އަންނަނީ ގޯސަވަމުންނެވެ. އިތުރު ފަރު...

Advertisement