އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

އަޅުގަނޑުގެ އަނބިމީހާ، ހަލީމާ ޙުސައިން (ފިލްޓަރުގެ، ޅ. ހިންނަވަރު) އިންޑިއާއަށް ގެނެވުނީ 2 ފައިންވެސް ލޭނުހިނގާތީ މައްސލަތައް ކުރިމަތިވެ 2 ފައިވެސް ބުރިކޮށްލަން ޖެހ...

2024-02-27 15:03:28
ޚަބަރު

ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ގާތުން ދިނުމުގެ އެންމެ ހާއްސަ މުހިންމު ހަމަސްދުވަސް ނިމުމަށްފަހު ދެން އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ދަރިފުޅަށް ކާންދޭން ފެށުމެވެ. ދަރިފުޅަށް ކާންދިނުމުގައި ފުރަތ...

Advertisement