އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ކޮންމެ ނަމެއްގައިވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުން ބައަކަށް ފައިދާކުރާނީ އެބައަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ލިބޭނަމައެވެ. ޙައްޤުތައް ދނުމަށް މަޝްވަ...

2022-04-30 15:42:20
ޚަބަރު

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މިރޭ ބޮޑު ޕެނެލް ޑިސްކަޝަނެއް ބާއްވާ ބައަކާއި "ތިއަ ޕެނެލްގައި ދީނީ އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކު ބައިވެރިކުރައްވަންތޯ؟" ސުވާލުކުރުމުން ބުނީ ބައިވެރިނުކުރާ ކަމަށެވެ. ...

Advertisement