- ރިޕޯޓް -

ލިޔުނީ: ޒިދާން މުހައްމަދު

 

ނަރުހުންނަކީ އަބަދުވެސް އޯގާތެރި ބައެކެވެ. އެމީހުންގެ ހިތާއި އަތްތަކުގައި ވަނީ ހަމަ އޯގާތެރިކަމެވެ. އެ މޫނުތަކުން އަބަދުވެސް ފެންނަނީ ބަޔަކަށް ޚިދުމ...

2019-01-15 10:38:39
ޚަބަރު

މުޙައްމަދު މާޖިދު އޭ ބުނުމުން ނޭނގިދާނެ ބައެއް މީހުން ފަހަރެއްގައި އުޅެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް "މެޒޯ މުޙައްމަދު" އޭ ބުނުމުން ނޭނގޭނެ މީހުން ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ.

Advertisement