އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ޤައުމީ މަންހަޖަށް ގެންނަން ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާ ދުރޫސުލްއަޚްލާޤްގެ ފިލާވަޅުތައް އިތުރުކުރުންކަން އެއީ އެއްވެސް ޗައްކަތެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ! އ...

2019-02-23 17:06:26
ޚަބަރު

ޤަވާއިދުން ވެހިކަލް ދުއްވުމަކީ ކަފިހި ހުރަސްކުރަނިކޮށް ދުރުން އައިސް ސްޕީޑް ބްރޭކަރު ހުރަސްކޮށް ކަފިހިހުރަސް މައްޗަށް އަރައި ހުރަސްކުރާ މީހުންގެ ގައިގައި ޖައްސައިވައްޓާލު...

Advertisement