އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ޗައިނާއިން ސްރީލަންކާގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ޕޯޓާއި ވާދަކުރަން އިންޑިއާއިން ކޮޗިންގައި ތަރައްޤިކުރާ ޕޯޓަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކަށްވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅުފެންވަރުގެ ޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމެވެ...

2020-08-29 16:06:18
ޚަބަރު

މިވެރިކަމުގެ ދައުރުފެށި އައު ދައުރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުވުމާއިގުޅިގެން 24 ގަޑިއިރުހެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި ދެކެވެމުން އައީ ކުރީގެ ސަރުކާރރުގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ކޮށްފައ...

Advertisement