އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތަކީ ހިރިގަލުން ބިނާކުރެވިފައިވާ ދިވެހިންގެ ގަލުވަޑާމާއި ލާފެންކުރުމުގެ ފަންނުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ރީތި މިސްކިތެކެވެ. ހިރިގަލާއި ކަޅުވަކަރުގައި ކުރެހުން...

2019-09-19 23:50:25
ޚަބަރު

ބައެއް މީހުންނަށް ހީވާ ގޮތުގައި، އުމުރުން 55 އަހަރަށްވުރެ މަތިވުމުން، ދެން އެވީ އަވަހަށް ވަޒީފާގެ މައިދާނުން ރިޓަޔާވާށެވެ. އެހިސާބުން މުސްކުޅިވީ ކަމަށް ބަލާފައި، އެއުމުރު...

Advertisement