އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އިންޑިއާގައި ތިބި ހުރިހާ މުސްލިމުން މަރައި ހުސްކުރަން ފައުޅުގައި ގޮވާލުމުން ދުނިޔޭގެ އެހީތޔެރިކަމަށް މުސްލިމުން އެދެން ފަށައިފިއެވެ. އަދި މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން މިހާރުދަނީ މަސައްކަ...

2021-12-26 10:08:21
ޚަބަރު

"ސަޢުދީ ސަރުކާރުން އދ. އަށް: "ޖިންސީ ލެނބުންsexual orientation" ފަދަ މުޞްޠަލަޙުތައް އަހަރުމެން ބަލައެއް ނުގަންނަން... ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ޕްރެކްޓިސްކުރުން ޤާއިމްވެފައި ވަނީ ރައްޔިތުންނާއި ޘ...

Advertisement