އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ނަފްސާނީ ބަލި ހުރި 40 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ޖިނާޢީ ދައުވާކުރަން ފަރަންސޭސި ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމައިފި އެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ޤަޞްދުގައި މީހުން މެރިކަމުގެ ދައުވާކުރަ...

2019-02-10 18:27:57
ޚަބަރު

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އާއި ޢާއިލާ އެ ޤައުމުގެ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފި

އެވެ.

<p dir="RTL...

Advertisement