އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ޙައްޖުގެ އާދަކާދައާ އެއްގޮތަށް ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހިއްލާލައިފިއެވެ.

ހައްޖުވެރިންގެ ސަބަބުން ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަޑިވުންފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވާން ފެށުމުން ޙައްްޖު މޫސުމާ ދިމާކޮށް ގެފުޅުގ...

2024-05-27 16:59:43
ޚަބަރު

ސާޅީސް އަހަރުވަންދެން މަދީނާގެ ޙަރަމްފުޅާ ޤުބާ މިސްކިތުގައި ޢުމްރާއަށްދާ މީހުްނނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ޝައިޚް އިސްމާޢީލް އަލްޒައިމް އަބޫ އަލް ސަބާ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަ...

Advertisement