އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ރެޑްވޭވަށް 21،282،000 ފައިސާ ދައްކަން 2017 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކި މީހަކު ގޭބަންދު ކޮށްފިއެވެ.

ސ. ހިތަދޫ، ހިރުދު...

2021-01-20 16:57:55
ޚަބަރު

"ތިމާ ކަމެއް ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވެގެން މަސައްކަތްކުރުމުން އެކަން ޙާޞިލުނުކުރެވޭނަމަ އެއީ މާޔޫސްވެ ކަންބޮޑުވާންޖެހެންވީ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިސާލަކަށް މަތީ މަޤާމަކަށްދާން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ނުދެވޭނަމަ އެކ...

Advertisement