އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

އެންމެ ފުރަތަމަ އެއިގެ މީހަކު ފެންނަންފެށީ މަޖީދީމަގު އަގޯރާ ކައިރީ ޕޭމަންޓް،ަތިންނެވެ. މިހާރުވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި 2 މީހަކު ތިބެއެވެ. އެގޮތަށް ތިބޭ މީޙުން ގިނަވަމ...

2021-10-25 15:30:25
ޚަބަރު

މި  وصيّة ގައި މާތް ﷲ އަންގަވަނީ ޔަތީމުކުދިންގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރި ވުމަށެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީބަސްފުޅު ގައިވެއެވެ.

Advertisement