އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ތަކުރާރުކޮށް އިސްލާމް ދީނާއި ޚިލާފް ވާހަކަ ދައްކައި، ދީނުގެ ބައެއް ފުރިހަމަ ޙުކުމްތަކަށް ގޮންޖަހައި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ނަގާލުމުގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުރީ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތ...

2019-09-17 00:12:07
ޚަބަރު

ކޮންމެ މީހަކީވެސް ޤައުމަށްޓަކައި، އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި، މަސައްކަތްތެރި މީހަކަށް ވުމުގެ އަޒުމް ކަނޑައަޅައި، ރާއްޖޭއަކީ އުފެއްދުންތެރިކަމުން ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމަކަށް ހެދުމަށް އެންމެން އެކުގައ...

Advertisement