އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޫނަމަންޓްގެ އަންހެނުންގެ ޗެމްޕިއަނަކަން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ހޯދައިފިއެވެ. 

ފައިނަލް މެޗްގައި ކުޅުދުއްފުށި ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ކޭވައިއާރުސީ) އާއި ބައް...

2021-12-06 15:29:27
ޚަބަރު

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ކުކުޅުގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ބޮޑުތަނުން އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. 

1- ޗިކަން ޑްރަ...

Advertisement