އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ދިވެހިރާއްޖެއިން ތުރުކީވިލާތަށް ބޭރުކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެރިފް ކުޑަކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅު...

2023-12-03 08:48:23
ޚަބަރު

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި ސަރުކާރުގެ ރާސްތާ ބައްޓަންވާނެ ދިމާކަމަށާއި، އަދި އެކަން ކުރެވޭކަމުގެ ސަތޭކަ އިންސައްތަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މ...

Advertisement