އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

4 ކަމެއް ކޮށްގެން އަންހެނުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ބޭނުން ދޮރުކޮޅަކުން ވަދެވިދާނެއެވެ! 

އެއ...

2019-11-16 23:38:38
ޚަބަރު

އައު ބައިވެރިއަކު ބޭނުންވުމުން އަނބިމީހާގެ ނުބައި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ބައެއް ފިރިންގެ ވަރަށް ޢާންމު ކަމެކެވެ. އަދި ފިރިމީހާގެ ނުބައި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ބައެއް އަނބިންގެވެސް...

Advertisement