އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ ސުންނަތަކީ ވަކި ނުކުރެވޭނެ ދެއެއްޗެއްކަން ޔަޤީންކުރަން ބޭނުން މީހާ ފުރަތަމަ މިއާޔަތަށް ވިސްނައިލާށެވެ!

2019-09-17 01:33:27
ޚަބަރު

ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ ސުންނަތާއި ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ފައިދާ ޙާޞިލު ނުކުރެވޭ ބައަކު އުޅެއެވެ. އެމީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ސުންނަތުން ވެސް އަދި ޙަދީޘްފުޅުތަކުންވެސް އެމީހުންނ...

Advertisement