އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ތިބާ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ގޮތްތަކަށް، މުޢްޖިޒާތެއް ފަދައިން ތިބާ އެދޭ ކަންކަމަށް މަގުފަހިވެގންދާނެ ދޮރުތައް ހުޅުވިގެން ދިއުމަށް ތިބާ އެދެމު ހެއްޔެވެ؟ އެދޮރުތައް ހުޅުވުމުގެ...

2019-03-24 00:10:48
ޚަބަރު

"ﷲ ތަޢާލާއިމެދުގައި ހައްޤު ނޫން ބަސްތައް ބުނާ މީހުންނާއިމެދުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތުކަން އުފެދެން ޖެހެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ޣީރަތްތެރިވާން ޖެ...

Advertisement