އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ރަމަޟާންމަހަށްފަހު ތަޤްވާވެރިކަން ކުޑަވާވާހަކަ ގިނަ ބައަކު ދައްކައެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެކަން އެހެން މެދުވެރިވަނީ ރަމަޟާންމަހަށް ފަހު ﷲ ތައާލާ އާއި ގުޅުން ކަނޑައިލާތީއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ރަމަޟާން މަހު ރޭއ...

2022-05-23 10:06:34
ޚަބަރު

ޤިޔާމަތް ދުވަހު ﷲ ތަޢާލާ އާދަމްގެފާނަށް އަމުރުފުޅު ކުރައްވަވާނީ ހުރިހާ މީސްތަކުން ނަރަކައަށް ލެއްވެވުމަށެވެ. ނަރަކައަށް ލައްވަވަންވީ ކިތައް މީހުންތޯ ސުވާލު ދެންނެވުމުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވަވާނީ ކ...

Advertisement