އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

މީސްތަކުންނޭވެ! އެނގި ތިބެގެން ނަމަވެސް ނުއެނގިތިބެ ނަމަވެސް ޤަޞްދުގައި ނަމަވެސް ޤަޞްދުގައި ނޫން ނަމަވެސް ބައެއް ފިރިހެނުންނަށް އަނބިންގެ ދަރަޖަ އާއި މަޤާމް އެބަ އޮޅެއެވެ. ވަކިމިންވަރަށް ޢިލްމް އެނ...

2021-09-27 09:38:54
ޚަބަރު

"އެއްދުވަހަކު ނަބިއްޔާﷺ އަރިހުގައި ޞަޙާބީން ތިއްބަވަނިކޮށް ނުބައި ވަހެއް ދުވަން ފެށިއެވެ. އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ:

"أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين" "

Advertisement