އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ކީރިތި ޤުރްއާނުގަ ކުށް އެބަހުރިކަމަށް ބުނެ އުފައްދާ ސުވާލުތަކަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެކަން އޮތްގޮތްތޯއެވެ؟ އެއްވެސް މީހަކަށް ޤުރްއާނުން ކުށެއް ދެއްކިއްޖެތޯއެވެ؟

ކިޔުންތެރިޔާގެ ސުވާލަށް ތ...

2023-01-31 12:02:57
ޚަބަރު

އިންސާނުންނަށް ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ނިޢްމަތްތައް މިންވަރުކުރައްވަވައިފައެވެ. ޝުކުރުވެރިވުމުން ދެއްވަވަން އޮތް ނިޢްމަތަކީ އަދި މާމަތިވެރި ނިޢްމަތެކެވެ. އެއީ ހިތްއެދޭހައި އެއްވެސް ބުރައަކާއިނުލަ...

Advertisement