އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މުޖުތަމައުގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސާސްއެވެ. މީސްތަކުގެ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމަށް އޮތް މަގެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ޤާ...

2022-10-02 12:08:10
ޚަބަރު

ސުވާލު:. މީހުންބުނެއުޅޭ ދަމުނަމާދަކީ ކުރަން ފަށައިފިނަމަ ހުއްޓާނުލާ ކޮންމެރެޔަކު ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ނަމާދެކޭ! އަދި ހޭނުލެވިއްޖެނަމަ ހެނދުނު ވެސް ކުރަން...

Advertisement