އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ޢަމަލެއްގައި ދެ ސިފައެއް ފުރިހަމަވެއްޖެނަމަ (އެޢަމަލެއް އަޅުކަމަކަށް ވާނެ) އެވެ. އެއީ:

(އެކަލާނގެ ދެކެ) ފުރިހަމަވެގެންވާ ލޯތްބެއްވުމާއިއެކު، 

(އެކަލާނގެއަށް) ފުރިހަމައަށް ކިޔަމ...

2020-12-02 11:33:55
ޚަބަރު

ޞަޙާބީން ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ދެންނެވިއެވެ. "ސުވަރުގެ ވަދެވޭނީ ކޮންކަމަކުންތޯއެވެ؟" ނުވަތަ "ސުވަރުގެ ވައްދަވާނީ ކޮންކަންތައްތަކެއްކުރާމީހުންތޯ؟" އެވެ. 

ޖަވާބުގައި ރަސޫލް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވ...

Advertisement