އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

މިވާހަކަ މިހެން ބުނީމާ ސުވާލުތައް އުފައްދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އެންމެންނަށް ގޮންޖަހައި ބުނަމެވެ. ގެއަށް ބޭރުން ގެނެވޭ ދަރިފުޅު އެއީ އަންހެންދަރިއަކާއި ކައިވެނިކޮސްގެން އައި ފިރިހެނަކުނަމަވެސް...

2021-04-20 22:35:58
ޚަބަރު

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ. އަނެއްބައި މީހުންނަކީ ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންނެވެ. ކަންކަން ދިމާވާގޮތުން ރޯދަމަސް އަ...

Advertisement