އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

އެންމެ ގިނަ ބައަކު އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވަނީ ކުރަން އުޅޭ ކަމެއްގައި ކުރިއަށް ނުދެވުމުންނެވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތުގައި ގިނަ ބައަކު ލަދުވެސް ގަނެއެވެ. އެއީ ފަޟީހަތްވުން ކަމަށް ދެކެގެންނެވެ. އެއީ ކުރެވ...

2023-12-03 11:46:55
ޚަބަރު

ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ކުރިމަތިވާނެ ބިރުވެރިކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށާއިރަށް ދެކަންފަތުގައި އަތްއަޅައިގެން ދުވެފިލާ ބައަކު އުޅެއެވެ. މިއަދު ދުވެފިލިދާނެއެވެ. ސުވާލަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަނ...

Advertisement