އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ﷲ ތަޢަލާގެ މަގަށް ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ލޯބި ޖައްސުވަން ލިބޭ އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތަކީ ކުދިން ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު އެކުދިންނާއިއެކު ކުޅެން އުޅެމުންނެވެ. ކުޅެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ކުދިކުދި ކަ...

2024-05-20 09:25:44
ޚަބަރު

ދެރަވެ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންކަން ކުރިމަތިވުމުން ހިތާމަ ނުކުރެވޭނެ މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ. ވީމާ އެއީ އެންމެންނަށްވެސް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. ތަފާތުވަނީ އެފަދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުން އެކަމުގެ ތެރެއަށް...

Advertisement