އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ކަމެއް ކުރަން ކިތަންމެ ގިނަ ބައަކު ބުނި ނަމަވެސް ނުވަތަ ކިތަންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވި ނަމަވެސް އެއީ ދީން ތިމާއަށް ހުއްދަކުރާ ކަމެއްކަން ޔަޤީންނުކޮށް އެކަމެއް ނުކުރާށެވެ. ފަހުން ޢިލްމުވެރިއަކު ގާތުގައި އ...

2023-06-07 13:01:16
ޚަބަރު

ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއަކު ބުނެފައިވެއެވެ. "އަހަރެންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ނަޞޭޙަތްދެނީ ކޯޗުންނެއް ނޫނެވެ! ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ. އެހެނީ އެމީހުން އެ މަސައްކަތްކުރަނީ އަހަރެންނަށް...

Advertisement