އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ލައިލަތުލްޤަދްރިވިލޭރޭ ބިމަށް ފައިބާ ވަޑައިގަންނަވާނެ މަލާއިކަތުންގެ ޢަދަދު އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ބިމާއި އުޑާއި ދެމެދު ފުރިގެންދާނެއެވެ. ބިމުގައި ހުރި ވެއްޔަށްވުރެ ގިނައެވެ. އުޑުގައިހުރި ތަރިތަކަށްވުރެ ގި...

2021-05-07 02:03:22
ޚަބަރު

ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް ފާއިތުވެގެންދާއިރު ތަންމަތިި ދޫކޮށްލައި ތެދުވެ ރޭއަޅުކަން ކުރަން ފަސްޖެހޭ މީހާއަކީ މިރޭތަކުގެ ދަރުމައާއި ޘަވާބަށް އެދޭ މީހަކު ކަމުގައެއް ނުބެލެވެނެއެވެ....

Advertisement