އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

މީހަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެފައިވާނަމަ، އަދި ހިތްދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވެފައިވީނަމަވެސް އެމީހަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ނޫނީ އެކަމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ! އެކަން އޭނާގެ އަމިއް...

2021-01-20 22:30:48
ޚަބަރު

ވީޑިއޯގައި އެވާހަކަދައްކާ އަންހެންކުއްޖާއަކީ އޭނާ އިސްލާމްވުމުން ޢާއިލާއިން އޭނާ ދެކެންވެސް ބޭނުންނުވި އަންހެންކުއްޖެކެވެ. މައިންބަފައިންނާއި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއ...

Advertisement