އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ބުނާބަހުގައި އިޚްލާޞްތެރި، އަދި ސާފުހިތެއް އޮތް މީހަކު މިހާރު ނުފެންނަކަމަށް މީހުން އެބުނަނީ އެފަދަ މީހުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ވީމާ ކަން އޮތްގޮތަށް ބަލައިލަމާ ހިގާށެ...

2022-08-14 12:55:41
ޚަބަރު

ތިބާ ދާން ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ނުދެވި ގޭގައި މަޑުކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އެއީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުދެކޭށެވެ! ނަގާފައިވާ ކޮޅިގަނޑަކުން ތިބާ ސަލާމަތްކުރެއްވެވީ ކަމަށް ޔަޤީންކު...

Advertisement