އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ގިނަ ބައަކަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަނީ އެމީހަކު ހުއްދަ ނުދިންނަމަވެސް ނުވަތަ ނުވެއްދި ނަމަވެސް އެމީހާގެ ހިތުގެ ތެރެއަށް ޝައިޠާނާއަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށެވެ! އެއީ ކުށް ހީއެކެވ...

2019-07-23 01:12:10
ޚަބަރު

ނަރަކައަށް ވައްދަވައިފި މީހަކަށް އަލުން ދުނިޔެއަށް އައިސް އޭނާއަށް ނަރަކައަށް ވަންނަން ޖެހުނު ސަބަބު ބުނެދިނުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމުން ނަރަކައަށް ވެއްދެވ...

Advertisement