އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ސުވާލު: ތިލާވަތު ސަޖިދަ ޖަހާއިރު ﷲ އަކްބަރު ކިޔާފަތޯ ސަޖިދައަށް ދާނީ އަދި ސަޖިދައިން ތެދުވާނީ؟ 

2022-12-01 12:07:51
ޚަބަރު

"އަޅުގަނޑަކީ 60 އަހަރާއި ގާތްވެފައި ހުރި މަންމައަކީމެވެ. ދަރިންނަށް ކުރި ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތީމެވެ. މައްސަލައަކަށްވެގެން މިއުޅެނީ އަޅުގަނޑު ބަލިވެއުޅެން ފެށީމ...

Advertisement