އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ޤިޔާމަތް ދުވަހު ހިސާބު ބެއްލެވުމުގެ މައިދާނުގައި ﷲ ތަޢަލާ ވޮޑިގެންވީ ނަމަވެސް ނަރަކައަށް ދާން ޖެހޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާއެއް ނުފެންނާނެއެވެ. އެމީހުން ރޮއި އާދޭ...

2021-08-01 15:13:58
ޚަބަރު

ﷲ ތަޢާލާ އެއްވެސް ބުއްދިއެއް ދެއްވަވާފައި ނުވާ ކުދިކުދި ދޫނިތައް އުދުހެމުން ގޮސް ރޯވެ އަނދަމުންދާ އަލިފާންގަނޑަށް ވެއްޓޭތަން އަހަރެމެން އެންމެން ވެސް އެބަ ބަލަމުއެވ...

Advertisement