Advertisement

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ރިޕޯޓް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ޤަވާއިދަކަށް އެޅުވުމަށް ފުރަތަމަވެސް ކުރަންޖެހޭ އެއްކަމަކީ މަގުމަތިން ހޮވާ މީހުން ލައްވައި ސައިޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ނުކުރުވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ. އެކަނ...