Advertisement

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ރިޕޯޓް

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނާއި ހަވާލުވާނެ ޕީއާރުއޯ އިންގެ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ޒުވާނުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކު...