އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

ކައިވެންޏަށްފަހުގައިވެސް ދެމީހުން ދިއައީ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންނެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ދެރަވާންޖެހުނު އެއް ސަބަބެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑަކީ ކައިވެނިކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާ...

2022-11-29 08:47:55
ޚަބަރު

އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީ 2 ވަނަ ކައިވެނިމަތީގައެވެ. ދެވަނަ ފިރިމީހާއަކީ އަޅުގަނޑަށްވުރެ 15 އަހަރު ދޮށީ މީހެކެވެ. އެހެންވެ އެވާހަކަދައްކާ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ. އަޅުގަނޑާއި ސުވ...

Advertisement