އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

އެއީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ބީލަމަށް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައި އޮތް ދުވަސްވަރެކެވެ. ވާދަކުރާ އެއްކުންފުނިން ނިންމީ ދެން އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރާ ކުންފުންޏަށް ރަނ...

2022-01-26 07:23:30
ޚަބަރު

އަންހެނުން ބްލެކްމޭލްކޮށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން މިއަދުނޫހުގެ "ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ" ސިލްސިލާގައި ލިޔެފައި އޮތް ލިޔުމެއް ކިޔާފައި އަޅުގަނޑަށް ކުރިމަތިވި ކަންކަން މި...

Advertisement