އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

ކޮންމެ މީހަކީވެސް ތަފާތު ވިސްނުމެއްގެ މީހެކެވެ. ވީމާ ޝިއުނާގެ ވިސްނުމާއިމެދު އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނެތީމެވެ. ޝިއުނާގެ ނިންމުންތައް ވަރަށް ކާމިޔާބެވެ. ޚިޔާނާތްތެރިވަމުން އައި...

2024-04-24 15:47:36
ޚަބަރު

ބަލިވެ އިންދާ ވަރިކޮށްފައި ދާގޮތަށް އަޅާނުލުމުން ނުވަތަ ދަރިފުޅު ކުޑައިރު ވަރިކޮށްލާފައި ދާގޮތަށް ލޮލުން ދެކެނުލުމުން އެކުދިން ބޮޑެތިވާފަހުން ފެނުނަސް ވަކިކުރަން ނުއެނގުމ...

Advertisement