އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

ކޮންމެ މީހަކަށް ކަންކަން ދިމާވާނީ އެއްގޮތަކަށް ކަމަށް ބުނާކަށް ނެތީމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މިކިޔައިދެނީ އަޅުގަނޑަށް ކުރަންޖެހުނު ތަޖުރިބާއެއްގެ ވާހަކައެވެ. 

2021-12-04 22:34:50
ޚަބަރު

އަޅުގަނޑު ދިރިއުޅެން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތަކީ ކުޑަވަރެއްގެ ފިހާރައެއް ހިންގުމެވެ. އެމަސައްކަތުން ލިބޭ އާމްދަނީން ކުރެވޭ ހަމައެކަނި ކަމަކީ މުސްކުޅި މަންމަ އާއި ބައ...

Advertisement