އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

އަޅުގަނޑަކީވެސް އެކަނިވެރި މަންމައަކީމެވެ. ނަމަވެސް މާލީ ގޮތުން ތަނަވަސްކަން ހުރުމުން ހަމައެކަނި އިޙްޞާޞްކުރަންޖެހުނީ ފިރިމީހާ ނިޔާވިކަމެވެ. ފައިސާގެ ދަތިކަން އެއްވެސް ވަ...

2022-10-01 12:20:12
ޚަބަރު

އެއީ ފޭރާން ވިއްކާ ފިހާރައެކެވެ. ސޭލްސް ގާލްސްގެ ގޮތުގައި 6 އަންހެންކުދިން މަސައްކަތްކުރެއެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކީ އެހެންކުދިންނަށްވުރެ ފަލަ އަދި ސިފަވެސް ހުތުރ...

Advertisement