އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައިވެންޏަށްފަހު ދިރިއުޅުނީ ފިރިމީހާގެ ޢާއިލާ އާއިއެކުގައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ސަބަބަކީ އެމީހުންގެ ތަނަވަސްކަ...

2023-03-19 05:40:20
ޚަބަރު

އަޅުގަނޑަކީ މައިންބަފައިން ނިޔާވެ، އަޅައިލާނެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތި ވަރަށް ނިކަމެތި ޙާލުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި އަންހެނަކީމެވެ. މައިންބަފައިންގެ އަމިއްލަ ގެދޮރު ނެތުމުން މަ...

Advertisement