އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

ކޮންމެ ބައްޔަކަށް ބޭސްކުރިނަމަވެސް ޝިފާ ލިބޭނީ ﷲ ދެއްވެވުމުންނެވެ. ﷲ އާއި ކުއްތަން ވާން މަސައްކަތްކުރުމުން ޝިފާ ލިބުން އަވަސްވެސްއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ޑިޕްރެޝަން ބަލީގެ މީހުން...

2023-11-30 19:44:43
ޚަބަރު

މިރޭ މިކިޔައިދެނީ އެންމެ ގިނަ ބައަކު މަރުމަތީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ 4 ކަންތައް ކަމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވަވާފައިވާ 4 ކަންތަކުގެ ވާހަކައެވެ. <...

Advertisement