އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

ތިރީގައިވާ ވާހަކައިން ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ އަނބިމީހާއަށް ދިން ބޮޑު ދެރައެވެ. ބައްޕައަށް ކެންސަރު ޖެހުމުން ފަރުވާކުރަން ޢާއިލާގައި ހުރި ގަހަނާކ...

2024-06-16 09:16:01
ޚަބަރު

އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކިޔަވަމުން އައި ކުއްޖެކެވެ. އެންމެ ކުޑައިރުންސުރެ ކްލާހުން 1،2،3 ގައި ހިމެނެއެވެ. ގްރޭޑް 9 އަކަށް ބަދަލުވި އަހަރުން ކިޔެވުން މަތިނ...

Advertisement