އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

މިޒަމާނުގައި މިފަދަ ކަމެއް ހިނގިކަމަށް ބުނުމުން ގިނަބައަކަށް ޤަބޫލުކުރަންވެސް އުނދަގޫވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިކިޔައިދެނީ އަޅުގަނޑަށް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. 

ހެދުން ފެ...

2021-09-25 16:16:27
ޚަބަރު

އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ މިކިޔައިދެނީ އަޅުގަނޑަށް ކުރެވުނު މޮޅުކަމެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭކަށް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑަށް ކުރެވުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. 

އަޅުގަނޑަކީ...

Advertisement