އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ސާރޗް -

ޓާރޕް ޓައިޕްކުރެއްވުމަށް ފަހަށް އެންޓަރ ޖައްސަވާ.

23 ފެބްރުއަރީ 2019

23 ފެބްރުއަރީ 2019

23 ފެބްރުއަރީ 2019

ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން އީސީން ބަލައިގަތީ 395 ފޯމު- ޝަރީފު

ބީއެމްއެލް ޗެރިޓީ ރަންގެ ފައިސާ ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި