- ސާރޗް -

ޓާރޕް ޓައިޕްކުރެއްވުމަށް ފަހަށް އެންޓަރ ޖައްސަވާ.

11 ޑިސެމްބަރ 2018

މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާ މީހުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން ރާއްޖެ ތައްޔާރު - ޝާހިދު

11 ޑިސެމްބަރ 2018

11 ޑިސެމްބަރ 2018

އަޅުގަނޑަކީ "މިނުނު ޖާޑިއަކުން މިނާނެ މީހެއް" : ފައްޔާޛް