އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ސާރޗް -

ޓާރޕް ޓައިޕްކުރެއްވުމަށް ފަހަށް އެންޓަރ ޖައްސަވާ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2023

އިބްރާހީމްގެފާނު ކުރެއްވި ބައެއް ދުޢާތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުން-

ޢާއިޝަތު ރަފާޙް ޢަލީ