- އިޢުލާން -

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ގެ ފިރިކަލުން މުޙައްމަދު ނަދީމް ގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ތާވަލް ކޮށްފިއެވ...

2018-10-06 23:52:28
ޚަބަރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރަށްފަހު ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ އަށް އެސްއޯ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގ...

Advertisement