އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

ހ. ހޯޓެންސިއާ/އިރުމަތީބައި (މަޖިލިސްކައިރި/ގުލޭނޭރަންމަގު/ މާބަނޑޭރިއާގެ ކުރިމަތި) ގަ ހުރި 367 އަކަފޫޓުގެ ފިހާރައެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަމެވެ. 

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދަވަން: 9814433

2020-12-13 22:07:35
ޚަބަރު

ޝެކީނާ އެންޓަޕްރައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯރޑުންނާއި ޙިއްޞާދާރުން ވަނީ އެކުންފުނި އުވާލުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި އެކުންފުނި އުވާލުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތ...

Advertisement