އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

ކޮއްތު ގޮނު އެލްއެލްޕީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕް (ނަންބަރު: P01202020 ) ކޮއްތު ގޮނު އެލ...

2021-01-22 23:08:57
ޚަބަރު

ޑީސަލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި (ނަންބަރު: 0619/2010-C )...

Advertisement