އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަ ޒުބައިދާ އިބްރާހީމް ދީދީ (ގ. ހެރެތެރެ/މާލެ) (އަސަރީގޭ ޒުބައިދާ، ދޮންދީދީ) ވަނީ 15 ޖުލައި 2019ގައި ނިޔާވެފައެވެ. ވީމާ މަންމަގެ މައްޗަށް ދަރ...

2019-07-21 14:14:43
ޚަބަރު

 

ޑިވަލޮޕްމެންޓްއިންޓރ ޕްލޭން (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

(DEVERLOPMENT INTER PLAN (MALDIVES) PRIVATE LIMITED)

(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: c-1132/2016) އުވާލުމަށް ނިންމާފ...

Advertisement