އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

ކަޝިދޫ އިންވެސްޓުމެންޓް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (C-0435/2016) އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވ...

2022-05-18 16:24:30
ޚަބަރު

އާރު.އެސް.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް (ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު C-0214/2007) އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އާރު.އެސް.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް  އާއި މެދު އެއްވެސް ދަރަންޏެއް، ދައުވާއެއް ވާނަމަ 20...

Advertisement