އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

ކޮންމެ މީހަކު ދެކެވެސް ރުޅި އަންނާނެ އަދި ނަފްރަތުކުރާނެ ބައަކު ތިބޭނެއެވެ. ރަސޫލް (ﷺ) އަށް ނަފްރަތުކުރާ މީހުންނާއި ރުޅި އަންނަ މީހުން ތިބިއިރު އަހަރެމެން ފަދަ މީހަކު ދެކެ ރުޅި އަންނަ ބައަކު ތިބުމަ...

2022-07-12 08:38:52
ޚަބަރު

އޮފީސްކުދިން ފުރައްސާރަކުރާތީ ބުރަގާއަޅަން ފަސްޖެހެންޖެހޭކަމުގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނައިން ކުރިމަތިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ވެސް ބުނެލަން ޖެހެނީ އަޢުރަ ނިވާކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ގިނަވާހަކަ އަ...

Advertisement