އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

ދެމަފިރިންނަމަވެސް ދެ އެކުވެރިންނަމަވެސް ކޮންމެ ދެމީހަކުނަމަވެސް އެކުގައި އުޅުމަށްފަހު ރުޅިވި ނަމަވެސް، ޚިޔާލުތަފާތުވި ނަމަވެސް އަދި ހިތް ހަމަ ނުޖެހުނު ނަމަވެސް އަނ...

2020-10-12 19:25:32
ޚަބަރު

އަބަދުހެން މިފެންނަނީ އަންހެނުން އެމީހުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް ހާމަކުރާ ވާހަކަތަކެވެ. އެއީވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ނޫސްތަކުގައި ލިޔާނީ ލިބޭ މައުލޫމާތުވީމާ އެކަން އެހެންވަނީއެވެ. އަހަރެން ހިއްސާ މިކ...

Advertisement