އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

އޮފީސްކުދިން ފުރައްސާރަކުރާތީ ބުރަގާއަޅަން ފަސްޖެހެންޖެހޭކަމުގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނައިން ކުރިމަތިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ވެސް ބުނެލަން ޖެހެނީ އަޢުރަ ނިވާކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ގިނަވާހަކަ އަ...

2022-07-05 08:51:49
ޚަބަރު

މޫނު ބުރުގާ ނާޅާ މީހަކަށް ފަހަރެއްގައި އެއީ ހަމަ އާދައިގެ ފޮތިކޮޅެކެވެ. އެހެނަސް އަޅާ އުޚުތުންނަށް އެއީ އެމީހުންގެ އީމާނާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އެއީ އެ މީހުންނާ އެ މީހުންގެ ވެރި ރައްބާ ދެމެދުގައިވާ...

Advertisement