އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

ޚަބަރު

ކޮންމެ ކުއްޖަކީ އެކުއްޖެއްގެ ގައިގާ ބެލެނިވެރިއެއް ފޮރުވިފައިވާ ކުއްޖެކޭ، އަދި ކޮންމެ ބެލެނިވެރިއަކީ އެމީހެއްގެ...

Advertisement