ފުލުހުން ތަޙްޤީގު ކުރަމުންދާ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ތަފާތު ދެމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންއެވެ.

އެދެމީހުންނަކީ ކ.މާލެ / ހ.މެރީގޯލްޑްވިލާ، އިބްރާހީމް ނިޔާޒް (43އ) އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ރަބީއުﷲ މުޙައްމަދު (24އ) އެވެ

އެދެމީހުންގެ ތެރެއިން ކ.މާލެ / ހ.މެރީގޯލްޑްވިލާ، އިބްރާހީމް ނިޔާޒް (43އ) ހޯދަމުންދަނީ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ރަބީއުﷲ މުޙައްމަދު (24އ) ހޯދަމުން ގެންދަނީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންއެވެ.

ވީމާ މިދެމީހުންނާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9790048 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މޫސާ ވަހީދު