ނަރަކައިގެ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ބިރުގަންނާނީ ﷲ އަށް އީމާންވާ ބައެއް: ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

ކަންކަމާއި ގުޅުވައިގެން ނަރަކައިގެ ވާހަކަ ދެއްކިމާ ބިރުގަންނާނީ މާތްﷲ އަށް އީމާންވެ އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވާ ބައަކު ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކަމޮޝަނަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޢަބްދުލްއަޒީޒް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާގައި މިއަދު އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވެވި ސުވާލެއްގެތެރެއިންނެވެ.

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ ފިކުރު ޤަބޫލުނުކުރާ ބައަކު އެބައުޅޭކަމަށާއި އެހެންކަމުން ވަރުގަދަކޮށް އަދި ކިޔަވައިދޭންވީ އަޤީދާ އާއި ތައުހީދުގެ ބައިތައް ކަމަށެވެ. އަޚްލާޤް ކިޔަވައިދޭއިރު މިބައިތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަން ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭއިރު މިބައިތަކަށް މިހާރު ސަމާލުކަންދެވޭ މިންވަރާއިމެދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވައިފައެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް