ނެޝަނަލް ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އިއުލާލް)

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ނެޝަނަލް ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ: 02/2018/NBA

ޢިއުލާން

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 29 މާރޗް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 21:00ގައި ޒުވާނުންގެ މަރްކަޒްގެ ސެމިނާރރޫމްގައި އޮންނާނެއެވެ. މިޖަލްސާގައި މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ ތިރީގަވާހުސް މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބް ކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 29 މާރޗް 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ14:00ގެ ކުރިންމި އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަންބަރ 3321411 އަދި 7778503 އާއި ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ އީމެއިލް (nbamaldives@gmail.com) ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

1 -ޓްރެޜަރާރ

1 -ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާގެ މަންދޫބް

05 ރަޖަބް 1439
22 މާރޗް 2017


ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު