އަސަރުން ފުރިގެންވާ ވީޑީއޯއެއް: ބޮންއަޅާ ކުޑަކުދިން މެރުމުގައި ޔަހޫދީންނާ ސައުދީންގެ ތަފާތަކީ ކޮބާ؟

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

ޔަހޫދީން ބޮން އަޅައި ފަލަސްޠީނުގެ ކުދިން ޝަހީދުކުރަމުން ގެންދާއިރު ސައުދީން ބޮންއަޅައި ޔަމަނުގެ ކުދިން ޝަހީދުކުރަމުން ގެންދާއިރު ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ ގިނަ ބައަކު ދަނީ ސުވާލުކުރަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް