އަސަރުން ފުރިގެންވާ ވީޑިއޯއެއް: ޢީދު އުފާ ޙާޞިލުކުރަމުން ގެންދާއިރު ޔަހޫދީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި 5 އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައިވެސް ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދެއްވާ!

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

ޢީދު އުފާ ޙާޞިލުކުރަމުން ގެންދާއިރު އަނިޔާވެރިކަން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ދައުލަތުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި އުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައިވެސް ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ.

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގައިވާ ވީޑިއޯއިން އެފެންނަ އަނިޔާވެރި މަންޒަރަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަލަސްޠީނުގައި ހިންގަމުން ގެންދާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން މަންޒަރެކެވެ. ކިތަންމެ ދުރުގައި ތިބި ނަމަވެސް ދެއަތް އުފުލާލައި ދުޢާ ކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެކެވެ.

އަނިޔާވެރި ގޮތުގައި ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ފުރިހަމަ ނުކޮށް އިންޞާފު ނުދީ ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބީ ކުޑަކުދިންނެއް ނޫނެވެ. އެކުދިންގެ ބައްޕައިންނެވެ. އެމީހުންނަށްޓަކައި ވެސް ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ!
ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް